JSM: Suomen Sikayrittäjät ry börjar betala bidrag till vildsvinsjägare för att bekämpa den afrikanska svinpesten

Suomen Sikayrittäjät ry börjar betala jaktföreningar verksamhetsbidrag för vildsvin fällda i Finland. Anledningen till detta är grisföretagarnas oro över spridning av den afrikanska svinpesten (ASF). Syftet är att uppmuntra jägare att på ett effektivare sätt än i dag begränsa vildsvinsstammens storlek i Finland. Förutom bidraget kan jägarna fortfarande få ersättning för de prover från vildsvin de sänder till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Suomen Sikayrittäjät ry har fått pengar från företagare och företag för att intensifiera jakten på vildsvin.

– Vi är väldigt oroliga för att den afrikanska svinpesten når Finland. Om sjukdomen kommer att spridas i Finland, leder det obestridligen till stora ekonomiska och verksamhetsmässiga svårigheter i branschen, säger Ari Berg som är Suomen Sikayrittäjät ry:s verksamhetsledare.

Jaktföreningarna ska alltså få verksamhetsbidrag som baserar sig på hur jägarna har lyckats med vildsvinsjakten. Bidraget betalas ut utifrån de ASF-prover som sänds till Evira från och med 1.4.2017.

– Detta är ett utmärkt exempel på samarbete mellan staten och näringen i en svår situation, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Det bidrag som grisföretagarna betalar är 90 euro för varje till Evira sänt ASF-prov. Förutom bidraget får man också en belöning av Evira för proverna. Bidraget betalas till föreningarna med ca ett halvt års mellanrum. För att få bidrag ska följebrevet till vildsvinsproverna innehålla jaktföreningens namn och föreningen ska också ge Sikayrittäjät ry föreningens FO-nummer och kontouppgifter.

Evira har sedan år 2014 betalat en belöning för prover från frilevande vildsvin som fällts eller påträffats döda. För varje vildsvinsprov som sänts för analys för att påvisa afrikansk svinpest betalas 40 euro. Alternativt kan detta bytas ut mot trikinprover vid Evira. För vildsvinshonor betalas en extra belöning på 60 euro om ett prov från livmodern ingår i provförsändelsen. För anmälningar om vildsvin som påträffats döda eller som uppvisar sjukdomssymptom betalar Evira 100 euro per vildsvin. För att få belöningen ska avsändaren fylla i en belöningsblankett eller ange den information som behövs i ett följebrev.

I januari-februari undersökte Evira prover från 79 frilevande vildsvin. Av dessa djur hade fällts 77 och två hade påträffats döda. Proverna visade inte spår av ASF-virus.

Jord- och skogsbruksministeriet har tidigare berättat om andra åtgärder som är under arbete för att bekämpa sjukdomen. Europeiska unionen ger också medel för bekämpning av afrikansk svinpest i medlemsländerna genom att bl.a. bidra till informationen och uppföljningen av sjukdomsläget.

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig febersjukdom hos tamsvin och vildsvin och en av de allvarligaste sjukdomarna som hotar grishållningen i Europa. Sjukdomen har spridit sig via frilevande vildsvin och människans aktiviteter till Finlands närområden i Ryssland och Baltikum. Om sjukdomen sprider sig till vårt land, är det ett stort bakslag för grisköttexporten. Afrikansk svinpest smittar inte till människor.

Ytterligare information:
Ari Berg, verksamhetsledare, Suomen Sikayrittäjät ry, tfn 040 566 7328, ari.berg(at)ariberg.fi
Miia Kauremaa, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 0400 318510, miia.kauremaa(at)evira.fi
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2385, katri.levonen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Mer information om afrikansk svinpest på Eviras webbplats
JSM:s pressmeddelande 7.2.2017

Mer från SLC