JSM: ​Svanflaggan i viktig roll i förordningen om ursprungsmärkning av mjölk och kött

Förordningen om märkning av ursprunget för mjölk och kött i mejeri- och köttprodukter har preciserats utifrån branschaktörernas kommentarer. Förordningen, som är planerad att träda i kraft sommaren 2017, ger konsumenter mer information om matens ursprung.

Förslaget till förordning var på remiss hösten 2016. Utifrån de kommentarer som livsmedelstillverkarna har gett har förslaget nu ändrats. Enligt det uppdaterade förslaget ska märket Gott från Finland som anger att ett livsmedel och dess beståndsdelar har finskt ursprung ta bort kravet på en separat ursprungsmärkning i varudeklarationen på förpackningen. Märket Gott från Finland får användas i en slutprodukt som är tillverkad och förpackad i Finland och som innehåller minst 75 procent finska råvaror. Kött och mjölk i produkten måste dock vara helt och hållet finska. Att använda märket Gott från Finland är frivilligt. Användningen regleras av föreningen Matinformation rf.

I stället för att ange ursprunget specifikt ska produkter som innehåller råvaror från olika länder få märkas friare än planerat. Av ursprungslandsmärkningen av kött som använts som beståndsdel i ett livsmedel ska i fortsättningen framgå om djuret är uppfött och slaktat i ett EU-land eller utanför EU. Ursprungslandet behöver inte specificeras närmare. Likaså ska det på mjölk samt på mjölk som används som beståndsdel i ett mejeriprodukt stå om mjölken kommer från EU eller utanför EU. På detta sätt behöver tillverkarna inte förnya förpackningar när ursprungslandet för råvaror varierar.

– Det här förbättrar konsumenternas tillgång till information om ursprunget för kött och mjölk utan att orimligt belasta livsmedelstillverkarna. Enligt den undersökning som ministeriet låtit göra är konsumenterna mycket intresserade av matens ursprung och önskar att det ska gå enkelt till att hitta information, berättar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Förordningen ska tillämpas på märkning av ursprunget för kött som använts som beståndsdel i färdigpackade livsmedel. Den ska också tillämpas på märkning av ursprunget för mjölk samt för mjölk som använts som beståndsdel i mejeriprodukter och vissa motsvarande produkter.

Förslaget till förordning som ändrats utifrån tillverkarnas synpunkter har nu sänts för kommentarer. Jord- och skogsbruksministeriet har kallat samman ett samrådsmöte den 20 mars. Med ändringarna har man velat se till att förordningen ska förbättra konsumenternas tillgång till information om ursprunget för kött och mjölk och minska den belastning som märkningen orsakar livsmedelstillverkarna.

– Med en grundlig dialog vill vi säkra att branschen har en gemensam syn på hur vi går framåt med ursprungsmärkningarna, konstaterar Tiilikainen.

Mer information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 438, anne.haikonen(at)mmm.fi

JSM:s pressmeddelande 30.9.2016
JSM:s pressmeddelande 2.9.2016

Mer från SLC