JSM: Svara på webbenkäten och påverka forskningsstrategin för blå bioekonom​

Finland eftersträvar internationell tillväxt genom kompetens och affärsverksamhet kring vatten och akvatiska naturresurser, det vill säga genom blå bioekonomi.

Det finns möjligheter inom t.ex. följande områden: tekniska lösningar och tjänster för vattenrening, vattenbesparande lösningar, vattenturism och vattenrelaterade välmåendetjänster, nya energikällor, fiskerinäring, återvinning och tillvaratagande av näringsämnen samt övergripande lösningar för vattentjänster. 

För att ge den blå bioekonomin ett lyft har man inlett arbetet med att fastställa prioriteringarna i den forskning och kompetens som bidrar till affärsverksamheten på området. Målet är att säkra förutsättningarna för en hållbar tillväxt i framtiden. För detta arbete ber vi företrädare för företag, förvaltning, forskning, forskningsfinansiering, organisationer och utbildning komma med synpunkter. 

Syftet med denna enkät är att ge alla möjlighet att ta upp viktiga forsknings- och kompetensbehov för att ge affärstillväxten inom den blå bioekonomin ett lyft.  

Enkäten är öppen fram till den 30 november. Att svara på frågorna tar ca 15-30 min. i anspråk. Vissa frågor är avsedda för företag, vissa till forskningsorganisationer.

Länk till enkäten

Beredningsarbetet kan du följa upp på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor. Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Finlands Akademi och Gaia Consulting Oy har en central roll i beredningen.

Tack redan på förhand för svaren!

Ytterligare information: 
Riitta Rahkonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2202, fornamn.efternamn@mmm.fi
Timo Halonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2411, fornamn.efternamn@mmm.fi

Ytterligare information om ämnet:
Tillväxt genom vattenkompetens och hållbar användning av akvatiska naturresurser: Nationell plan för utveckling av blå bioekonomi 2025 (på finska)
Spetsprojektet Bioekonomi och ren teknik på statsrådets webbplats (på finska)

Mer från SLC