JSM: Utredaren föreslår: Stark satsning på livsmedelsexport förbättrar hela den finska livsmedelskedjans lönsamhet

Staten ska satsa mer och planmässigare på export av finska livsmedel än i nuläget. Av den här åsikten var de aktörer inom livsmedelskedjan som utredaren Ilkka Mäkelä intervjuade på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

I sin rapport kommer Mäkelä med förslag till åtgärder för att utveckla livsmedelskedjans verksamhet och främja livsmedelsexporten. Utredningen ska hjälpa att införa redogörelsen Mat2030 och nå regeringsprogrammets mål att genom ökad livsmedelsexport förbättra bytesbalansen i utrikeshandeln.

– Alla intervjuade underströk hur viktig exporten är och ansåg att satsningarna på exporten har varit för obetydliga. Bristande exportkompetens är också ett stort problem. Företagen saknar experter, språkkompetens och marknadskännedom. Samtidigt tycker alla aktörer att export skulle förbättra hela den finska livsmedelskedjans konkurrenskraft och lönsamhet väsentligt, säger Mäkelä.

Utredaren föreslår att man tillsätter en arbetsgrupp för livsmedelsexport på hög nivå, t.ex. på kanslichefsnivå. Detta i syfte att ministerierna ska engagera sig mer i exportansträngningarna för livsmedel. Förslaget till statlig finansiering är tre miljoner euro per år. Därtill vill utredaren se långsiktighet och förutsägbarhet i finansieringen. Utredaren föreslår att livsmedelsexporten långsiktigt ska fokuseras på den kinesiska, japanska, sydkoreanska, tyska och svenska marknaden.  Ytterligare ska man hela tiden vara beredd att exportera till Ryssland.

– Vi har fungerande livsmedelsföretag utomlands, men exporten från Finland är obetydlig. För många aktörer är exporten inte heller lönsam, vilket också är en utmaning. Om vår export låg på samma nivå som vår import, är det enkelt att räkna hur mycket det skulle förbättra den finska livsmedelskedjans bärkraft och lönsamhet, konstaterar Mäkelä.

I rapporten ges också förslag till åtgärder som ska trygga en bättre lönsamhet inom primärproduktionen samt förbättra livsmedelskedjans uppskattning, kompetens och utbildning.

– Det exportfrämjande arbetet har på sistone gett särskilt goda resultat när myndigheter och exportintresserade företag har arbetat tillsammans.  Arbetet kräver långsiktighet och är definitivt lönt att fortsätta eftersom efterfrågan på trygga och högkvalitativa livsmedel är stor, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tackar för en bra rapport.

– Mäkeläs utredning bygger på en omfattande intervju bland branschexperter.  Den är således ett utmärkt underlag för nya insatser som förbättrar livsmedelskedjans konkurrenskraft och stärker exporten. Efter att jag satt mig in i rapporten, är det dags att berätta om de nya insatser vi kommer att göra för att nå de här målen, säger Leppä.

Länk till utredningsarbetet som hänför sig till redogörelsen Mat2030

Ytterligare information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 16 2013, minna-mari.kaila(at)mmm.fi
Ilkka Mäkelä, utredare, tfn 050 0831 116, ilkkak.makela(at)gmail.com

Mer från SLC