JSM: Utredaren Paavo Pelkonen: Lyckade reformer av lagar som gäller organisationer inom privatskogsbruk

Enligt utredaren Paavo Pelkonen, som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet, har de lagreformer som gäller organisationer inom privatskogsbruk genomförts på ett lyckat sätt. Slutsatsen bygger på materialutredningar och intervjuer som riktades till 45 skogsexperter.

På sistone har man reformerat många lagar som gäller organisationer inom privatskogsbruk. Skogsvårdsföreningarnas obligatoriska skogsvårdsavgift slopades, Skogscentralen blev en nationell främjandeorganisation och Skogscentralens affärsverksamhet ombildades till ett nytt bolag.  Ytterligare har man stiftat en lag om ett system för skoglig information som innehåller bestämmelser om utlämnande av information om skogstillgångar.

Efter lagändringarna har skogsvårdsföreningarna varit allt aktivare aktörer på virkesmarknaden. Konkurrensen på tjänstemarknaden och skogsägarnas valfrihet har ökat och virkesmarknaden har fungerat bra, säger Pelkonen i rapporten.

Skogscentralens nya nationella organisationsmodell har effektiviserat verksamheten i de tidigare självständiga regionala skogscentralerna samt förbättrat centralernas resultat. Att lämna ut offentlig information om skogstillgångar har förbättrat de olika aktörernas innovativa tjänsteutbud. Skogsägarna har varit nöjda med e-tjänster och tjänsteföretagarna har fått nya möjligheter till specialisering i och med den offentliga informationen om skogstillgångar och den nya skogslagen. Enligt Pelkonen kan Skogscentralen förbättra effekterna ytterligare om den intensifierar samarbetet med tjänsteproducenterna.  

Skogsvårdens standard och kvaliteten av skoglig information ska utvecklas
- Pelkonens rapport är glädjande läsning. Lyckade lagreformer bildar ett starkt underlag för organisationerna att utveckla verksamheten. Ett positivt exempel är reformen av lagen om ett system för skoglig information som genomgår en slutlig bearbetning som bäst. Lagen underlättar utlämnandet av information om skogstillgångar ytterligare. Den skapar också mervärde för hela sektorn, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

Den största utmaningen inom privatskogsbruket är enligt Pelkonen den växande mängden ogjorda skogsvårdsarbeten. För att lösa situationen behövs det nya tjänster och rådgivning. Ett annat kritiskt utvecklingsobjekt handlar om att förbättra kvaliteten och aktualiteten av informationen om skogstillgångar. För att förvalta systemet för skoglig information behövs det enligt Pelkonen mer resurser. 

- Även de utvecklingsobjekt som Pelkonen har tagit upp är bra. Vi har inte råd att misslyckas när det gäller att utveckla och använda informationen om skogstillgångar. Det är väldigt viktigt när vi tänker på effektivisering och utveckling av skogsbruket, säger minister Leppä.

Mer information:
Marja Kokkonen, forstråd, marja.kokkonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2444
Matti Heikurainen, överforstmästare, matti.heikurainen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2408
Utredaren Paavo Pelkonens rapport (på finska)

Mer från SLC