Luke: Antalet gårdar preciserat till 50 000

Enligt jordbruks- och trädgårdsföretagsregistrets slutliga resultat fanns det år 2016 sammanlagt 50 388 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Antalet gårdar preciserades uppåt från de preliminära uppgifterna från februari.
2016 var spannmålsodling den vanligaste huvudsakliga produktionsinriktningen. Två tredjedelar av gårdarna har odling av spannmål eller andra växter som produktionsinriktning medan 30 procent fokuserar på husdjursskötsel. De övriga gårdarna är blandgårdar utan en klar huvudsaklig produktionsinriktning.

Familjejordbruk är fortfarande den vanligaste gårdsformen
86 procent av de finländska jordbruks- och trädgårdsföretag var fortfarande familjeodlingar. Under tusen gårdar var aktiebolag, vilket motsvarar endast två procent av gårdarna. Åtta procent av gårdarna var jordbrukssammanslutningar och tre procent ägdes av dödsbon. Antalet aktieolag ökade jämfört med året innan.

Var fjärde familjejordbrukare har fyllt 60 år
Andelen familjejordbrukare som har fyllt 60 år håller på att öka. Antalet jordbrukare i alla andra åldersklasser har minskat från året innan. 2016 var 25 procent av familjejordbrukarna över 60 år gamla. Av familjejordbrukarna var mindre än 20 procent under 40 år.

”Enligt statistiken har en del av jordbrukare som har fyllt 65 år beslutat sig att fortsätta med sitt jordbruk.  Däremot finns det även medelålders jordbrukare som har lagt ner sin verksamhet”, berättar överaktuarie Jaana Kyyrä från Naturresursinstitutet.

Medelåldern för jordbrukare var 52 år
2016 var medelåldern för jordbrukare 52 år. Jordbrukare på aktiebolag hade den lägsta medelåldern, 48 år. De äldsta jordbrukarna ansvarar för skötseln av gårdar som ägs av dödsbon. Deras medelålder var 58 år. Medelåldern för familjejordbrukare var 51 år. De yngsta jordbrukarna sysslar med svin- och fjäderfäuppfödning. Jordbrukare vars huvudsakliga produktionsinriktning är odling av spannmål eller andra växter hade den högsta medelåldern.

”Jag har noterat att en del av de äldre jordbrukarna går över till vallodling, särskilt om det inte finns någon som ska ta över jordbruket. Vallodlingen är också ett lockande alternativ just nu i och med att spannmålspriserna är så låga”, förklarar Kyyrä.

Bakgrund till statistiken
Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och odlare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av jordbruks- och trädgårdsekonomins ägar- och produktionsstruktur samt odlarnas antal och åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. De resultat som publiceras här är slutliga.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten stat.luke.fi/sv.

Kontaktpersoner
Överaktuarie Jaana Kyyrä, tfn. +358295326796, jaana.kyyra@luke.fi 

Länkar
Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag

Mer från SLC