Luke: Antalet gårdar som fört bort stallgödsel är oförändrat

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter för 2016 förde cirka sju procent av gårdarna bort stallgödsel. Andelen är ungefär lika stor som i den senaste statistiken från 2010. Nästan fem procent av gårdarna använde någon metod för bearbetning av gödselns egenskaper.

Fastgödsel och flytgödsel lämnades bort i lika stora mängder. Cirka elva procent av gårdarna uppgav att de fört in stallgödsel, det vill säga en något större andel än gårdar som rapporterade bortförsel av gödsel. Sammanlagt transporterades cirka två miljoner ton gödsel mellan gårdarna.

Bearbetning genom kompostering vanligast
– Den vanligaste metoden för bearbetning av egenskaperna i fastgödsel var kompostering, som användes på knappt fyra procent av gårdarna. Andelarna för de övriga metoderna, som bland annat separering, luftning eller fermentering, låg på under en halv procent, säger specialforskare Pasi Mattila på Naturresursinstitutet.

De flesta av de gårdar som använt någon bearbetningsmetod behandlade all gödsel eller största delen av gödseln från gården. Beroende på metod bearbetades i genomsnitt två tredjedelar eller mer av den totala gödselmängden.

De slutliga uppgifterna blir klara nästa år
Ingångsdata samlades in från odlarna genom lantbrukets strukturundersökning under hösten och vintern 2016–2017. De nu föreliggande uppgifterna är preliminära. De slutliga resultaten, med uppgifter per region och produktionsinriktning, publiceras nästa år.

Kontaktpersoner

Pasi Mattila, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 799, pasi.mattila@luke.fi 

Länkar
 
Husdjurens levnadsförhållanden och lagring av stallgödsel 2016, preliminär

Mer från SLC