Luke: Antalet jordbruks- och trädgårdsföretag under 50 000

Enligt jordbruks- och trädgårdsföretagsregistrets preliminära uppgifter fanns det år 2016 sammanlagt 49 982 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med två procent. Gårdarnas genomsnittliga åkerareal var 45 hektar. Minskningen gäller främst gårdar med liten ekonomi.
Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsätter på samma sätt som tidigare. Antalet gårdar minskar medan de återstående gårdarnas storlek ökar. Andelen husdjursgårdar sjunker och odlarnas medelålder stiger.

Spannmålsodling är den vanligaste produktionsinriktningen
År 2016 var spannmålsodling fortfarande den vanligaste produktionsinriktningen och den omfattade 16 400 gårdar. Övrig växtodling ökar i snabb takt, och redan 15 100 gårdar har den som huvudsaklig produktionsinriktning.

- Spannmålsodlingens svaga lönsamhet uppmuntrar gårdar att övergå till specialväxter och vallodling. På flera gårdar odlas både spannmål och andra odlingsväxter. I statistiken anses växtodling vara gårdens huvudsakliga produktionsinriktning, om 2/3 av gårdens ekonomiska avkastning kommer från övriga odlingsväxter, berättar överaktuarie Jaana Kyyrä från Naturresursinstitutet.

Två tredjedelar av gårdarna har växtodling som produktionsinriktning medan 30 procent fokuserar på husdjursskötsel. De övriga gårdarna är blandgårdar utan en klar huvudsaklig produktionsinriktning.

Antalet små gårdar minskar
Antalet gårdar med en ekonomisk avkastning på under 8 000 euro har minskat. Den nedre gränsen i jordbruks- och trädgårdsföretagsregistret är 2 000 euro. En del av förändringen beror på att gårdens ekonomiska storlek understiger den nedre gränsen.

- Enligt preliminära uppgifter har antalet gårdar med en ekonomisk storlek på över 8 000 euro ökat. Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att dessa gårdar har utvecklat sin verksamhet för att uppnå bättre resultat, säger Kyyrä.

Bakgrund till statistiken
Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och odlare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av jordbruks- och trädgårdsekonomins ägar- och produktionsstruktur samt odlarnas antal och åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. De uppgifter som publiceras här är preliminära. De slutliga uppgifterna publiceras 29.3.2017.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten stat.luke.fi.

Kontaktpersoner och tilläggsinformation
Överaktuarie Jaana Kyyrä, tfn 029 532 6796, fornamn.efternamn@luke.fi 

Naturresursinstitutet

Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag

Mer från SLC