Luke: Avlönade arbetstagare allt viktigare för jordbrukens företagsverksamhet

Enligt preliminära uppgifter som Naturresursinstitutet sammanställt om 2016 hade cirka 14 000 gårdar även annan företagsverksamhet utöver jordbruk och trädgårdsodling. Antalet var mindre än i föregående enkät. Den övriga företagsverksamheten bestod oftast av olika slags tjänster.

Antalet gårdar som bedriver annan företagsverksamhet hade minskat med 2 900 jämfört med den senaste statistiken från år 2013. Även andelen av dessa gårdar hade sjunkit.

– År 2016 bedrev cirka 28 procent av jordbruks- och trädgårdsföretagen även annan verksamhet, jämfört med en andel på 30 procent 2013, säger överaktuarie Jaana Kyyrä på Naturresursinstitutet.

Avlönade arbetstagare allt viktigare
Den övriga företagsverksamheten genererade cirka 8 800 årsverken. Jämfört med situationen 2013 hade arbetsmängden i företagen minskat med nästan 20 procent. Avlönade arbetstagare utförde en nästan lika stor andel av arbetet som odlarna och delägarna i näringssammanslutningar. Familjemedlemmar stod för den minsta andelen.

– Avlönade arbetstagare utför en allt större andel av arbetet, säger Jaana Kyyrä.
År 2016 arbetade cirka 22 000 personer med annan företagsverksamhet på gårdarna, och hälften av dem var bönder eller delägare i sammanslutningar. Dessutom sysselsatte den övriga verksamheten 7 500 arbetstagare och cirka 3 500 familjemedlemmar. Jämfört med situationen 2013 hade antalet sysselsatta minskat med en fjärdedel.

Vanligast med entreprenörsverksamhet
Entreprenörsverksamhet – som bland annat lantbruksmaskinentreprenad, snöskottning eller vägunderhåll – var den vanligaste formen av annan företagsverksamhet på jordbruks- och trädgårdsföretagen. Cirka 7 000 gårdar drygade ut sina inkomster med entreprenadarbeten 2016. Det är också vanligt med leverans av olika typer av tjänster. Många gårdar får extra inkomster av stuguthyrning och andra turismtjänster samt olika hästtjänster.

De slutliga uppgifterna blir klara nästa år
De nu föreliggande uppgifterna är preliminära. De slutliga resultaten, med uppgifter per region och produktionsinriktning samt om företagsverksamhetens omsättning, publiceras nästa år.

Kontaktpersoner
Jaana Kyyrä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 796, jaana.kyyra@luke.fi 

Länkar: 
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag 2016 (preliminär)

Mer från SLC