Luke: Betydande EU-finansiering till forskning om skog och klimatförändringar

Specialforskare Katja Rinne-Garmston på Naturresursinstitutet har beviljats ett betydande anslag på 1,8 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet (ERC). Katja studerar klimatförändringarnas påverkan på de boreala skogarna i Eurasien.

Föremål för projektet Towards Understanding the Impact of Climate Change on Eurasian Boreal Forests: a Novel Stable Isotope Approach (ISOBOREAL) är de boreala skogarna som antas vara speciellt känsliga för klimatförändringarna. De är ekosystem som är belägna på breddgrader där temperaturökningen till följd av de globala klimatförändringarna är mest påtaglig.

De boreala skogarna påverkar klimatet genom kolkretsloppet och jordsystemets strålningsbalans. 
– Stigande temperaturer och ökande koldioxidhalt i atmosfären kan i framtiden få följder för skogstillväxten och skogens roll som koldioxidsänka, förklarar Katja Rinne-Garmston.

– Om de boreala skogarna, som absorberar en stor del av den infallande strålningen, sprider sig till tundrazonen är det möjligt att den värmemängd som ackumuleras i jordsystemet ökar ytterligare.

Isotoper avslöjar klimatsignaler med hjälp av nya metoder
I det nya projektet analyseras stabila isotoper av kol (δ13C) och syre (δ18O) för att fastställa hur förändringar i miljöbetingelserna påverkar skogstillväxten. Variationer i dessa värden indikerar ändringar i miljön, som exempelvis temperatur och torka, och deras inverkan på fotosyntesen och transpirationen. Med hjälp av miljösignalerna som lagrats i trädens årsringar kan man studera miljöbetingelsernas inverkan på tillväxten under trädets livstid.

Det primära målet för projektet är att noggrannare än tidigare kunna utläsa klimatsignaler från trädens årsringar med hjälp av nya analysmetoder. Bland annat variationerna av δ13C och δ18O inom en årsring analyseras med spatial upplösning i storleksordningen 100 µm i stället för med årlig upplösning.

– Vi kan studera till exempel hur tilltagande torka i marken under vegetationsperiodens gång påverkar kol- och syreisotopernas sammansättning inom en årsring. Utifrån resultaten kan vi sedan arbeta fram prognoser om hur de boreala skogarna kommer att utveckla sig i framtidens föränderliga klimat, säger Katja Rinne-Garmston.

ERC-bidragen har gott anseende
Bidragen från Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC) hör till de högst ansedda europeiska bidragen, och de kan ansökas av forskare från alla områden. Varje år delar ERC ut anslag till framgångsrika forskare och deras team för banbrytande forskning i tre olika kategorier.

Enligt urvalskriterierna ska forskningen vara banbrytande och innovativ. Finansieringsmodellen ger forskarna möjlighet att slå in på en helt ny och ambitiös riktning. Syftet för bidragen är att stärka kompetens, dynamik och kreativitet inom forskningen i Europa.

Läs mer om detta på 
https://erc.europa.eu/

Kontaktpersoner
Katja Rinne-Garmston, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 4237, katja.rinne-garmston@luke.fi 

Mer från SLC