Luke: Den uppskattade spannmålsskörden är 3,7 miljarder kilo – även om arealen minskade

Den uppskattade spannmålsskörden är något större än i fjol, även om spannmålsarealen minskade med tre procent. Grödornas skördepotential verkar bra för närvarande. Även för andra åkerväxter är den förväntade skörden för närvarande god. I synnerhet skörden av raps och bondböna väntas öka märkbart – delvis till följd av den ökade odlingsarealen.

”Början av vegetationsperioden har generellt sett varit gynnsam för åkerväxterna. Nu i mitten av sommaren är utsikterna för höstskörden därför ljusa. Så klart beror den slutliga skördens kvantitet och kvalitet på vädret under skördetiden”, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Över en tiondedel mer havre
Även om den totala uppskattade skörden är i linje med fjolåret, finns det förändringar enligt spannmålssort. Havreskörden väntas bli en tiondedel större än i fjol. Uppgången i havreskörden med 120 miljoner kilo kompenserar för minskningen i kornskörden med närmare 80 miljoner kilo. Den uppskattade kornskörden – 1,5 miljarder kilo – är dock fortfarande större än havreskörden, som uppgår till 1,2 miljarder kilo.                                      
Kommer självförsörjningen av råg att uppnås?
Den förväntade rågskörden är en fjärdedel större än i fjol. Rågskörden väntas överstiga 100 miljoner kilo, vilket under normala år täcker de inhemska behoven. Om skörden realiseras får vi under detta millenium den tredje rågskörden som överstiger 100 miljoner kilo.

Odlingen av raps ökar
Rybs-och rapsskörden kan återigen stiga till samma nivå som 2005–2011 i genomsnitt. Odlingsarealen för raps överstiger i år avsevärt odlingsarealen för rybs. Raps ger en bättre hektarskörd, och skördepotentialen för bägge grödorna tillsammans överstiger 110 miljoner kilo, vilket är nästan en fjärdedel mer än i fjol.

Bondböna odlas allt mer
Odlingsarealen för bondböna ökade fjärde året i rad med över 20 procent från året innan. Höstskörden väntas öka lika mycket.

I år översteg odlingsarealen för bondböna 22 000 hektar, och den är nu lika stor som för potatis. Bondböna håller således på att bli en viktig åkergröda i Finland. Bondböna har fortfarande outnyttjade möjligheter som foder och livsmedel i Finland. Detta kan ännu öka odlingsarealen avsevärt.

Bakgrund till statistiken
Lukes skördestatistik grundar sig på de lokala ProAgria Centralernas experters bedömningar av sina egna regioner. Bedömningarna beskriver situationen den 17 juli. Ungefärliga iakttagelser samt lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Arealerna för odlingsväxter grundar sig på läget i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem 17.7.2017.
Nästa statistik, som beskriver läget den 18 september, publiceras 22.9.2017.  
 

Kontaktpersoner
överaktuarie Anneli Partala, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi 

överaktuarie Sirpa Karppinen, tfn 029 532 6789, fornamn.efternamn@luke.fi 

Bilder och bilagor
Bilder

Mer från SLC