Luke: En krävande tillväxtperiod för matpotatis

I mitten av oktober fanns det 171 miljoner kilo matpotatis i gårdarnas lager. Mängden var 13 miljoner kilo större än hösten 2016, men klart mindre än det långsiktiga genomsnittet. I oktober har det i genomsnitt funnits 184 miljoner kilo matpotatis i lager. När också matindustripotatis inkluderas uppgick mängden lagrad potatis till totalt 196 miljoner kilo.

Den gångna tillväxtperioden var krävande även för potatisodlarna. Odlingen försvårades i många regioner på grund av regnar, tidig frost och oväntad köld, och skörden blev också försenad. Trots detta fick potatisodlarna en måttlig skörd.

– Nu är det redan det tredje året i rad när väderförhållandena är svåra. I denna situation måste vi tacka alla jordbrukare som mitt under skördearbetet svarade på statistikenkäten. Även denna gång var svarsprocenten så högt som 94, berättar Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie på Naturresursinstitutet.

Arealerna är oförändrade och skördenivån högre än året innan
Trots att väderförhållandena i höst har varit krävande var läget ännu sämre hösten 2016. I år var potatisskörden cirka 30 ton per hektar, medan den hösten 2016 var bara 29 ton per hektar. Odlingsarealen för potatis var fortfarande 11 000 hektar på de gårdar som deltog i enkäten.

Mängderna potatis påverkades särskilt av att skördenivån var högre än året innan inom områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Österbotten och Norra Österbotten, som har de största odlingsarealerna för potatis. I höst är mängden potatis i lantgårdarnas lager inom dessa områden hela 98 miljoner kilo, vilket är 57 procent av mängden matpotatis i hela landet. I mitten av oktober var den sammanlagda mängden lagrad mat- och livsmedelsindustripotatis 196 miljoner kilo, av vilket mängden matpotatis utgjorde närmare 87 procent.

Matpotatis torde räcka till för inhemsk konsumtion
Enligt beräkningar kommer mängden matpotatis i höst att räcka till för inhemsk konsumtion. Det förekommer problem med kvaliteten och därigenom ökade sorteringsförluster jämfört med året innan, eftersom en del av potatisen är grönaktiga och har sprickor.

Tullens statistik över import- och exportmängderna i höst är ännu inte tillgänglig, men i fråga om matpotatis bedöms de bli små. I september upptäcktes en liten uppgång i producentpriserna på matpotatis, eftersom priset då var 19,14 euro per 100 kg medan det i september 2016 var 16,56 euro per 100 kg.

I lagerstatistiken för potatis ingår endast stora gårdar
Hösten 2017 fokuserade lagerstatistiken för matpotatis på allt större gårdar som odlar potatis, eftersom deras produktion och lager utgör grunden för odlingen av matpotatis i Finland. I enkäten deltog gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis och har en potatisareal på minst fem hektar.

Antalet gårdar av detta slag uppgick till 475 och deras sammanlagda odlingsareal för mat- och livsmedelsindustripotatis till 10 881 hektar. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med 19, eller fyra procent. Den genomsnittliga arealen för mat- och livsmedelsindustripotatis var 23 hektar per gård. Hälften av dessa gårdar deltog i statistikenkäten. Svarsprocenten var god, 94.
 

Kontaktpersoner

Överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, Luke, tfn. 029 532 6787, förnamn.efternamn@luke.fi 

Länkar
 
Statistik över lagren av matpotatis

Lantbruksprodukternas producentpriser

Mer från SLC