Luke: Högkonjunktur i skogssektorn: exporten drar och nya avverkningsrekord slås

Tillväxten i världsekonomin och nyinvesteringarna i Finland backar i år upp skogssektorn. Den positiva utvecklingen i exporten av sågvirke, massa och kartong leder till nya rekord för marknadsavverkningar, framgår det av Naturresursinstitutets (Luke) konjunkturmeddelande om skogssektorn.

Den fortsatta ekonomiska tillväxten i euroområdet stöder Finlands export av skogsindustriprodukter. Den ekonomiska tillväxten i Kina beror rätt långt på privat konsumtion, vilket för sin del ökar efterfrågan på skogsindustriprodukter, och Kinas betydelse för den globala marknaden för skogsindustriprodukter och Finlands skogsexport ökar. 

Osäkerhetsfaktorer för en fortsatt tillväxt i världsekonomin utgörs av slutresultatet av brexit-förhandlingarna och USA:s ekonomi, som befinner sig i närheten av konjunkturtoppen.

Export av sågvirke till Asien och Europa
Efterfrågan i Kina ökar i synnerhet exporten av granvirke men också tallvirke. Efterfrågan ökar i både Europa och Finland till följd av byggandet. Produktionen av sågvirke i Finland väntas stiga från fjolåret med en miljon kubikmeter. Produktionen ökar till 12,4 miljoner och exporten till rekordartade 9,3 miljoner kubikmeter.

Den ökande efterfrågan höjer medelvärdet av Finlands export av sågvirke något från fjolåret. Den politiska osäkerheten i norra Afrika och den anspråkslösa prisutvecklingen på marknaden för tallvirke leder dock till att uppgången i exportpriserna på sågvirke förblir måttlig. Det genomsnittliga exportpriset på plywood blir i år något lägre än året innan.

Efterfrågan i Kina ökar exporten av massa  
Massa- och pappersindustrin ökar i år sin export av massa till Kina och av kartong till huvudmarknaderna i Europa.  Exporten av tryck- och skrivpapper fortsätter däremot att minska då produktionsstrukturen förändras och efterfrågan på exportmarknaderna avtar.

Den ökande efterfrågan i Kina höjer i år världsmarknadspriset på massa, vilket skapar uppåttryck även på priset på cellulosabaserade papperssorter och kartong. Prisutvecklingen är dock måttlig. I Europa motverkas prisuppgången av överutbudet av papper och det ökande utbudet av kartong. 

Marknadsavverkningarna slår nytt rekord
De förbättrade utsikterna på marknaderna för slutprodukterna ökar efterfrågan på virke när produktionen av sågvirke, massa och kartong ökar. Marknadsavverkningarna blir i år rekordartade 63,3 miljoner kubikmeter. Importen av virke uppskattas minska något från ifjol. 

Efterfrågan på inhemskt virke ökar de årliga rotpriserna på barrtimmer och -fiberträ med 2–3 procent. Användningen av skogsflis väntas ligga på fjolårets nivå på 8,1 miljoner kubikmeter.    

Prognosen för skogssektorn för 2018 publiceras i Skogssektorns konjunkturrapport, som utkommer i oktober.

Ytterligare information:
Skogssektorns konjunkturrapport 2017 (pdf, på finska)

- Den ekonomiska utvecklingen
- Trävaruindustrin
- Massa- och pappersindustrin
- Råvirkesmarknaden
- Bioenergimarknaden                   

YTT, specialforskare Jari Viitanen, tfn 029 532 3033, förnamn.efternamn@luke.fi
MMT, specialforskare Riitta Hänninen, tfn 029 532 2232, fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC