Luke: Livsmedelsanvändningen av havre ökade

Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik visar att användningen av havre i livsmedelsindustrin har ökat och nu ligger på samma nivå som råg. I fjol använde den inhemska livsmedelsindustrin 84 miljoner kilo havre, vilket är nio miljoner kilo mera än året innan. Användningen av råg uppgick till 89 miljoner kilo.

År 2016 använde den inhemska industrin totalt 1 344 miljoner kilo inhemsk och utländsk spannmål, vilket är 47 miljoner kilo mindre än året innan. Livsmedelsindustrin använde en tredjedel (32 %) och foderindustrin knappt hälften (44 %) av spannmålsmängden. Resten (24 %) användes av den övriga industrin.

Användningen av havre vände nedåt
”Den industriella användningen av havre har ökat sedan 2011, men 2016 minskade användningen med sex procent”, berättar överaktuarie Sirpa Karppinen på Naturresursinstitutet.

Två tredjedelar av havren används i foderindustrin och en tredjedel i livsmedelsindustrin. År 2016 använde foderindustrin 184 miljoner kilo havre. Mängden minskade med 25 miljoner kilo från året innan. Livsmedelsindustrin använde 84 miljoner kilo havre, det vill säga nio miljoner kilo mera än året innan.
Industrin använde mest korn, 517 miljoner kilo, varav 200 miljoner kilo gick till fodertillverkning.

Livsmedelsanvändningen av korn var liten, 11 miljoner kilo, dvs. endast två procent av den industriella användningen av korn. Såväl foder- som livsmedelsanvändningen var något lägre än året innan. Den övriga användningen av korn, som inkluderar bland annat mältning, uppgick till 305 miljoner kilo och förblev på en oförändrad nivå.

Den industriella användningen av vete och råg förblev nästan oförändrad. År 2016 användes 240 miljoner kilo vete för tillverkning av livsmedel och 214 miljoner kilo för foderproduktion. Största delen av rågen användes inom livsmedelsindustrin. Totalt 89 miljoner kilo råg användes, dvs. två procent mindre än året innan.

Mera havre köptes av gårdarna
År 2016 köpte industrin och mellanhänder totalt 1 967 miljoner kilo spannmål direkt av gårdarna. Mängden minskade med 126 miljoner kilo jämfört med året innan. Totalt 77 miljoner kilo rybs och raps köptes, 19 miljoner kilo mera än året innan.

Bland spannmålen ökade köpen av havre mest, med 31 miljoner kilo. Mängden havre som levererades till marknaden var 585 miljoner kilo. Även köpen av brödvete ökade med 20 miljoner kilo jämfört med året innan. Mängden vete som klassades som fodervete vid köptillfället minskade med 115 miljoner kilo. Totalt levererades 263 miljoner kilo brödvete och 301 miljoner kilo fodervete till marknaden.

Gårdarna levererade mest korn till marknaden, 746 miljoner kilo eller något mindre än året innan. Nästan en fjärdedel av mängden korn var maltkorn, resten i huvudsak foderkorn.

I lagren fanns mest havre
I slutet av 2016 hade industrin och handeln totalt 553 miljoner kilo inhemsk och utländsk spannmål i lager. I lagren fanns mest havre, 175 miljoner kilo. Mängden havre var 27 miljoner kilo större än vid motsvarande tidpunkt året innan.

I lagren fanns 168 miljoner kilo korn (+3 %), 140 miljoner kilo vete (-29 %) och 69 miljoner kilo råg (-16 %).
Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten Stat.luke.fi.

Bakgrund till statistiken
Uppgifterna om inköp av spannmål dvs. om saluföringen insamlas kvartalsvis av alla företag i Finland som köper spannmål eller rybs/raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål insamlas kvartalsvis av livsmedels- och foderindustrin samt av den övriga industrin som använder 

Kontaktpersoner
Överaktuarie Sirpa Karppinen, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 789 
fornamn.efternamn@luke.fi 

Mer från SLC