Luke: Livsmedelsanvändningen av havre överskred användningen av råg

Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik visar att den inhemska livsmedelsindustrin under skördeåret 2016–2017 använde 90 miljoner kilo havre och 89 miljoner kilo råg.

Under skördeåret 2016–2017 använde den inhemska industrin totalt nästan 1,4 miljarder kilo såväl inhemsk som från utlandet importerad spannmål.Foderindustrin använde totalt 606 miljoner kilo spannmål, livsmedelsindustrin 429 miljoner kilo och den övriga industrin 334 miljoner kilo.

Av spannmålsmängden som livsmedelsindustrin använde var drygt hälften vete.Både råg och havre användes nästan lika mycket, bådas andel var ungefär en femtedel av förbrukningsmängden.Allra minst användes korn, endast tre procent av den totala spannmålsmängden

– Användningen av havre har ökat under de senaste åren.Under det gångna skördeåret användes havre de facto något mer än råg, berättar överaktuarie Sirpa Karppinen på Naturresursinstitutet (Luke).

Av spannmålen som foderindustrin använde var en dryg tredjedel korn, en dryg tredjedel vete och en knapp tredjedel havre.Foderanvändningen av korn har förblivit oförändrad under den gångna skördeperioden.Däremot har foderanvändningen av vete minskat med åtta procent medan användningen av havre har ökat med 12 procent.

Den övriga industriella användningen inkluderar bland annat mältning samt tillverkning av etanol, stärkelse, limpulver och enzymer.Den huvudsakliga spannmålen som används är korn.

Gårdarna levererade mer brödvete till marknaden, mindre fodervete
Ungefär hälften av den spannmål som produceras på åkrarna i Finland säljs bort från gården och återstoden används främst som foder på gårdarna.Under skördeåret 2016–2017 överfördes från gårdarna till marknaden totalt två miljarder kilo spannmål och 81 miljoner kilo rybs eller raps.Spannmålen såldes direkt till industrin eller till spannmålsförmedlare och en del av denna exporterades.

Spannmålen som salufördes mest var korn, totalt 734 miljoner kilo.En fjärdedel av detta är maltkorn, vars andel har vuxit jämfört med det föregående skördeåret.Mängden havre som salufördes var 587 miljoner kilo, dvs. åtta procent mer än under det föregående skördeåret.Av gårdarna köptes 76 miljoner kilo råg, dvs. 16 procent mindre än under det föregående skördeåret.Även rågskörden sommaren 2016 var mindre.

Gårdarna levererade nästan lika stor mängd vete som havre till marknaden, totalt 575 miljoner kilo.Av vetet köptes hälften som brödvete och hälften som fodervete.Jämfört med året innan ökade köpen av brödvete avsevärt medan köpen av fodervete minskade avsevärt.I genomsnitt minskade köpen av vete med nio procent, men veteskörden sommaren 2016 var även mindre.

Spannmålsförråden har minskat
I slutet av juni omfattade industrins och handelns lager sammanlagt 419 miljoner kilo spannmål.Mängden är 25 procent mindre än för ett år sedan.I lagren fanns mest havre och korn, drygt 120 miljoner kilo av bägge.Mängden havre ligger på samma nivå som i fjol, men mängden korn har minskat med nästan hälften.Lagren av råg har minskat till 60 miljoner kilo och lagren av vete till 104 miljoner kilo.

Spannmålspriserna på väg uppåt
Producentpriserna på spannmål följs upp varje månad.Det genomsnittliga producentpriset på vete, korn och havre har stigit under början av 2017.I juni var det genomsnittliga baspriset på brödvete 154 euro per ton, dvs. sex procent högre än för ett år sedan.Det genomsnittliga producentpriset på foderkorn var 129 euro per ton, dvs. två procent högre än året innan.

Bakgrund till statistiken
Uppgifterna om inköp av spannmål, dvs. om saluföringen insamlas kvartalsvis av alla företag i Finland som köper spannmål eller rybs/raps direkt från gårdarna.Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål insamlas kvartalsvis av livsmedels- och foderindustrin samt av den övriga industrin som använder spannmål.Lageruppgifterna insamlas halvårsvis av alla företag som har spannmålslager i slutet av juni eller december.
 

Kontaktpersoner

Överaktuarie Sirpa Karppinen, Luke, tfn 0295 326 789, fornamn.efternamn@luke.fi 

Länkar

Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål

Lantbruksprodukternas producentpriser

Mer från SLC