Luke: Mängden matpotatis i lagren mindre än normalår

I mitten av januari fanns det 73 miljoner kilo matpotatis i gårdarnas lager. När också livsmedelsindustripotatis inkluderas uppgick mängden lagrad potatis till totalt 93 miljoner kilo. Mängderna matpotatis i lager är mindre än det långsiktiga genomsnittet på grund av den dåliga skörden sommaren 2016. Den orsakades av sommarens ogynnsamma växtförhållanden och torkan under senhösten.

Cirka 70 procent av produktionsarealen för mat- och livsmedelsindustripotatis finns inom områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Österbotten. Hela 74 procent eller 55 miljoner kilo matpotatis fanns i lagren på gårdarna inom dessa tre områden. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten var den klart viktigaste regionen och inom dess område ligger också Kristinestad, där det odlas mest potatis i Finland.   

Låga priser trots små mängder potatis
Sedan mitten av oktober har matpotatislagren minskat med 85 miljoner kilo, alltså i genomsnitt 28 miljoner kilo i månaden. I procent har minskningen varit hela 54 procent, medan lagren i genomsnitt har minskat med cirka 40–50 procent.

Utöver den inhemska konsumtionen inverkar också potatisens kvalitet och exporten på minskningen av lagren. Den matpotatis som lagrades på hösten var större än normalt, vilket torde ha bidragit till den snabba minskningen av lagren på grund av sorteringsförluster. Problem med kvaliteten har också ökat sorteringsförlusterna.
Utöver skörden påverkas lagren också av importen och exporten. Enligt tullstatistiken var importen förra hösten mindre än året innan och för närvarande finns inga stora lager av förmånlig potatis på andra håll i Europa.

– Exporten till Ryssland, som traditionellt har varit potatismarknadens säkerhetsventil, har också legat på is i flera år, berättar överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet (Luke).

Producentpriset på matpotatis är klart lägre än förra vintern. I december 2016 var producentpriset på matpotatis 16,44 e/100 kg, medan priset i december 2015 var 22,18 e/100 kg. 

- Det var givetvis fråga om ett mycket dåligt skördeår, vilket höjde potatispriset. Just nu är både mängden potatis i lager och priset exceptionellt låga, förundrar sig Jaakkonen.

I lagerstatistiken för potatis ingår endast stora potatisgårdar
Sedan hösten 2016 har lagerstatistiken för matpotatis fokuserats på allt större gårdar som odlar potatis, eftersom deras produktion och lager utgör grunden för odlingen av matpotatis i Finland. I undersökningen ingick gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis och har en potatisareal på minst fem hektar.
Antalet gårdar av detta slag uppgick till 494 stycken och deras sammanlagda odlingsareal för mat- och livsmedelsindustripotatis uppgick till 10 994 hektar. Hälften av dessa gårdar ingår i statistiken. Svarsprocenten var 92 procent.

I genomsnitt odlade de gårdar som ingick i undersökningen mat- och livsmedelsindustripotatis på 22 hektar, medan de största gårdarna hade en potatisareal på 140–170 hektar.
  

Kontaktpersoner
Överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen 
Tfn. 029 532 6787 
anna-kaisa.jaakkonen@luke.fi 

Mer från SLC