Luke: Mer statistiska data om skogssektorn

Naturresursinstitutets (Luke) skogsstatistik utökas. Nya delområden är: skogarnas biologiska mångfald, drivning av industrivirke och fjärrtransport, arbetskraften inom skogssektorn, energi producerad på olika sätt och skogsindustrin.

- Uppgifterna baserar sig på siffror publicerade av Finlands skogscentral, Miljöministeriet, Metsäteho Oy, Bioenergia ry, Skogsindustrin rf och Statistikcentralen. Varje nytt delområde har en egen webbplats i statistiktjänsten. Webbplatserna finns under menyn "Annat" i skogsstatistiken, säger forskare Eeva Vaahtera vid Luke.

I uppgifterna om skogarnas biologiska mångfald bedöms antalet utrotningshotade arter och kvaliteten på naturvården i enskilda skogar. Den senaste bedömningen av antalet utrotningshotade arter publicerades år 2010. I bedömningen ingick allt som allt 21 398 arter. Av dessa bedömdes totalt 2 247 arter vara utrotningshotade.
http://stat.luke.fi/sv/skogarnas-biologiska-mangfald

I avverkning av industrivirke och fjärrtransport finns uppgifter om drivning och prestationer och kostnader för fjärrtransport av virke bland delägarna i Metsäteho Oy. De genomsnittliga enhetskostnaderna för drivning och fjärrtransport av industrivirke år 2016 var 21,80 euro per kubikmeter. 
http://stat.luke.fi/sv/avverkning-av-industrivirke-och-fjarrtransport

Arbetskraftsuppgifterna om skogssektorn baserar sig på en arbetskraftsundersökning som gjorts av Statistikcentralen. År 2015 bestod arbetskraften inom skogssektorn av 70 000 personer. Av arbetskraften var 65 000 personer sysselsatta och 5 000 personer arbetslösa. 
http://stat.luke.fi/sv/arbetskraften-inom-skogssektorn

I energidelen finns uppgifter om torvproduktion, torvförbrukning och utrikeshandel med torv, utsläpp och upptag av växthusgaser samt energiförbrukning. Andelen träbränslen av den totala förbrukningen av energi var 26 procent. År 2016 förbrukades allt som allt 370,9 TWh energi.
http://stat.luke.fi/sv/energi

Skogsindustrins webbplats innehåller uppgifter om produktion och investeringar inom skogsindustrin. År 2016 producerades 11,4 miljoner kubikmeter sågade trävaror. Produktionen av trämassa uppgick till 10,9 miljoner ton och produktionen av papper och kartong till 10,1 miljoner ton. År 2015 var omsättningen inom skogsindustrin 25,5 miljarder euro. 
http://stat.luke.fi/sv/skogsindustrin

Kontaktpersoner
Forskare Eeva Vaahtera, tfn 029 532 2019, eeva.vaahtera@luke.fi 

Mer från SLC