Luke: Merparten av jordbruksmarken täckt på vintern

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter var över 40 procent av den utnyttjade jordbruksarealen täckt av kulturväxter vintern 2015–2016. Knappt en femtedel var täckt av växtrester eller stubb och en tiondedel var reducerad bearbetad. Totalt närmare 80 procent av jordbruksmarken var täckt av växter eller reducerad bearbetad. Drygt 20 procent av marken var bar.

Plöjning var fortfarande den klart vanligaste primära bearbetningsmetoden. Mer än hälften av den sådda åkerarealen var plöjd. Två tredjedelar av plöjningarna skedde på hösten och en tredjedel på våren. Andelen reducerad bearbetad jord var en knapp tredjedel och andelen sådd areal på obearbetad jord en knapp tiondedel av den bearbetade och sådda arealen.

Merparten av stallgödseln är flytgödsel
Cirka en fjärdedel av den stallgödsel som spriddes på åkrarna var fastgödsel och tre fjärdedelar flytgödsel eller någon annan slags flytande gödsel. Ungefär 75 procent av fastgödseln myllades ner efter spridningen. Över 40 procent av flytgödseln placerades i jorden i anslutning till spridningen och cirka 13 procent spriddes i ytjorden med släpfot eller motsvarande spridare. Andelen spridning med släpslangar var 15 procent och andelen bredspridning så gott som 30 procent. Närmare två tredjedelar av flytgödseln som spridits med släpslangar eller bredspridits myllades ner.

Vid bevattning används ytvatten
År 2016 uppgick den bevattnade åker- och trädgårdsarealen till cirka 8 000 hektar. Den areal som kan bevattnas är nästan sju gånger större än den bevattnade arealen. Sprinklerbevattningen används av över 80 procent av gårdarna, droppbevattningen av 18 procent och underbevattningen av 13 procent. Nästan allt bevattningsvatten är ytvatten.

De slutliga uppgifterna blir klara nästa år
Ingångsdata samlades in från odlarna genom lantbrukets strukturundersökning under hösten och vintern 2016–2017. De nu föreliggande uppgifterna är preliminära. De slutliga resultaten, med uppgifter per region och produktionsinriktning, publiceras nästa år.
 

Kontaktpersoner
Pasi Mattila, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 799, fornamn.efternam@luke.fi 

Jaana Kyyrä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 796, fornamm.efternamn@luke.fi 


Skötsel av odlingsmark och bevattning

Mer från SLC