Luke: Skogsodlingsarealen ökade jämfört med året innan

År 2016 uppgick skogsodlingsarealen till 109 000 hektar och odlingsarealen ökade med 6 procent från året innan. Privata skogar utgjorde en andel på 80 000 hektar av odlingsarealen. Avverkningsarealen utifrån anmälningar om användande av skog uppgick till 653 000 hektar, vilket var en ökning på 7 procent jämfört med föregående år. Anmälningar om användande av skog gällande privata skogar gjordes för 452 000 hektar.

Av skogsodlingen utfördes 83 000 hektar genom plantering och 26 000 hektar genom sådd. Såddens och odlingens inbördes andel var oförändrad jämfört med året innan.

Skogssådden utfördes i regel maskinellt. Den maskinella såddens andel har under 2000-talet stigit från hälften till nuvarande cirka 80 procent.

– Planteringen görs dock fortfarande nästan enbart manuellt, det maskinella arbetets andel var endast 1 procent, säger överaktuarie Aarre Peltola på Naturresursinstitutet (Luke).

Av arealen planterad skog förnyades 63 procent för gran och 32 procent för tall. De övriga planterade träslagens andel, i huvudsak björk, var endast 5 procent. Andelen planterad tall ökade från året innan. Vid skogssådd används träslaget tall nästan utan undantag.

Avverkningsarealen utifrån anmälningar om användande av skog uppgick till 653 000 hektar 2016. Av detta uppskattas cirka 141 000 hektar utgöra kalhyggen och cirka 27 000 hektar avverkningar med naturlig förnyelse. Avverkningsarealen i privata skogar uppgick till 452 000 hektar och av detta var 100 000 hektar kalhyggen.

Arealen för slyröjning och plantbeståndsvård 147 000 hektar
– Den totala arealen för slyröjning och plantbeståndsvård uppgick till 147 000 hektar 2016, säger Peltola.
Arealen ökade med 4 procent från året innan. Både slyröjningen och plantbeståndsvården görs manuellt och maskinellt, men tills vidare har de maskinella metoderna inte blivit vanligare. Det maskinella arbetets andel av arealen var endast 2 procent.

Arealen för iståndsättning av ungskog uppgick till 47 000 hektar och ökade med 17 procent från föregående år.

Kostnaderna för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 251 miljoner euro
– Av kostnaderna hänförde sig 195 miljoner euro till privata skogar och 56 miljoner euro till bolagsägda och statsägda skogar, säger forskare Ville Kankaanhuhta.

Av arbetena var det slyröjningen och plantbeståndsvården som hade högst kostnader, 59 miljoner euro. För skogsodling användes 51 miljoner euro. För markberedning användes 34 miljoner euro och för iståndsättning av ungskog 19 miljoner euro. Skogsförbättringsarbetenas andel av kostnaderna var 42 miljoner euro.
 

Kontaktpersoner
Överaktuarie Aarre Peltola, Luke, tfn 029 532 5468, aarre.peltola@luke.fi 
Forskare Ville Kankaanhuhta, Luke, tfn 029 532 4850, ville.kankaanhuhta@luke.fi 

Länkar
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 2016

Mer från SLC