Luke: ​Skogsresursuppgifterna finns nu också i Naturresursinstitutets statistiktjänst

Resultaten av riksskogstaxeringen (RST) är nu även tillgängliga via Naturresursinstitutets (Luke) statistiktjänst. Uppgifterna om skogsresurser presenteras i nättjänsten på nationell nivå och när det gäller den senaste dvs. elfte taxeringen även landskapsvis. I augusti publiceras även resultat från den nyaste taxeringen (RST12).

Den senaste skogstaxeringen (RST11) genomfördes 2009–2013. Enligt taxeringen finns det 26,2 miljoner hektar skogsbruksmark i Finland, varav 20,3 miljoner hektar är skogsmark. Sammanlagt 2,5 miljoner hektar är tvinmark och 3,2 miljoner hektar är trädlös eller nästan trädlös impediment. Skogsmarkens areal ökade på 1950- och 1960-talen till följd av dikningen av torvmarker. Under de senaste årtiondena har det inte förekommit stora förändringar i markklassernas arealer.

”Skogsbruksmarken indelas enligt virkesproduktionsförmågan i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Även skogsbruksmarken på naturskyddsområden ingår i skogsbruksmarken”, säger forskare Eeva Vaahtera från Naturresursinstitutet.

Av skogsbruksmarken är 8,8 miljoner hektar myrar, varav 4,7 miljoner hektar har dikats. På basis av dikningens påverkan indelas dikade torvmarker i nydikningar, förändringar och torvmoar. Torvmoarnas andel av de dikade myrarna är enligt RST11 2,8 miljoner hektar medan andelen nydikningar i dag endast är under 200 000 hektar.

”Trädbeståndets totala volym började öka på 1970-talet tack vare en avsevärd ökning av trädbeståndets tillväxt. Enligt RST11 är trädbeståndets volym på skogs- och tvinmark 2,4 miljarder kubikmeter. Hälften av beståndets totala volym består av tall och en femtedel av lövträd. Av trädslagen har tallens volym ökat mest. Sammanlagt 90,1 procent av trädbeståndet finns på mark som är tillgänglig för virkesproduktion”, säger ledande forskare Kari T. Korhonen från Naturresursinstitutet.

Trädbeståndets årliga tillväxt på skogs- och tvinmark uppgår till 105,5 miljoner kubikmeter. Den årliga tillväxten har nästan fördubblats sedan 1950-talet. Tallens andel är 46, granens 31 och lövträdens 23 procent av trädbeståndets totala tillväxt.

Den uppskattade högsta hållbara avverkningsvolymen för stamvirke åren 2011–2020 är 81 miljoner kubikmeter om året på skogsmark tillgänglig för virkesproduktion. Södra Finlands andel är 61 miljoner kubikmeter och norra Finlands 20 miljoner kubikmeter.

Kontaktpersoner

Specialforskare Antti Ihalainen, tfn 029 532 2163 
Ledande forskare Kari T. Korhonen, tfn 050 391 3030 
Specialforskare Olli Salminen, tfn 029 532 5346 
Forskare Eeva Vaahtera, tfn 029 532 2019 
förnamn.efternamn@luke.fi 

Länkar

Skogresurser
Länk till RST-sidan

Mer från SLC