Luke: Sparsamt med sorkar i största delen av Finland

Enligt Naturresursinstitutets övervakning är sorkpopulationerna fortfarande små i södra, östra och norra Finland. I de norra och västra delarna av mellersta Finland har sorkcykeln nått populationstoppen men populationstätheten är inte exceptionellt hög. I västra Finland har sorkpopulationerna först börjat öka. I vinter förväntas inga omfattande angrepp på plantskog.

Sorkövervakningen våren 2017 visade att sorkpopulationerna hade rasat från topptäthet till obefintlig i östra och södra Finland. Sorkpopulationerna fortsatte att minska under sommaren 2017 enligt den normala sorkcykeln. I öster och söder är sorkpopulationerna för tillfället mycket små.

Även i hela norra Finland förekommer det sparsamt med sorkar. I vissa områden rasade populationerna redan 2016, men i västra Finland minskade sorkarna först i år. Under hösten sågs lokala tecken på att sorkpopulationerna börjar öka igen i norr. Populationstätheterna är ändå fortfarande små i hela Lappland.
Åkersork och skogssork har nått populationstoppen i de västra och norra delarna av mellersta Finland, men antalet sorkar har inte varit exceptionellt högt. I västra Finland håller sorkpopulationen på att öka men populationstätheten är fortfarande måttlig och förekomsterna är fläckvisa. Sorkcykeln kommer att nå toppen i västra Finland sannolikt hösten 2018.

Liten risk för sorkangrepp på plantskog
Skadorna på plantskog till följd av sorkangrepp torde vara små i hela landet. De svåraste angreppen förväntas i vinter i de norra och västra delarna av mellersta Finland.

Antalet sorkar kan i de ovannämnda områdena uppskattas efter de första snöfallen utifrån spår och hål i snön. Om det verkar finnas mycket sorkar i ett plantbestånd kan man minska risken för sorkskador genom att lägga ut sorkfällor. Ett sätt att förebygga sorkangrepp är att trampa ner snön runt plantorna. Det är också möjligt teckna försäkring för plantskogen för sorkskador, men det ska göras i tid.

Ökad risk för sorkfeber i mellersta och västra Finland
I mellersta och västra Finland påträffas lokalt gott om skogssork som sprider Puumalavirus. Det är ett virus som orsakar sorkfeber. Smittspridningen är vanligen störst under senhösten och förvintern då skogssorkarna söker sig till människoboningar och uthus. Sorkarna utsöndrar virus i avföring och urin till omgivningen och viruset förs med dammpartiklar in i människors luftvägar. Viruset kan vara smittsamt i två veckor vid rumstemperatur och ännu längre i kyla.

Det bästa sättet att förebygga smitta är att fånga sorkar med fällor i de utrymmen där människor vistas. Undvik också att i onödan röra upp damm eller andas in dammpartiklar i till exempel vedlider eller andra ställen där det finns sorkar. 

Kontaktpersoner
Forskningsprofessor Heikki Henttonen, tfn. 0295322430, heikki.henttonen@luke.fi 

Ledande forskare Otso Huitu, tfn. 0295324917, otso.huitu@luke.fi   

Mer från SLC