Luke: Vargbeståndet i Finland uppskattas bestå av 150–180 vargar

Enligt den senaste uppskattningen av vargbeståndet fanns det 150–180 vargar i Finland i början av mars 2017. Vargbeståndet är starkast i sydvästra Finland och Norra Karelen.

Det fanns sammanlagt 14 vargflockar som helt eller främst rörde sig på den finska sidan. Sju flockar rörde sig på bägge sidan gränsen mellan Finland och Ryssland. Dessutom uppskattades att det fanns 18 revir med vargpar, av vilka tre var belägna på bägge sidan östgränsen.

Nu publiceras för första gången också revirspecifika uppgifter om flockar och vargpar som utgör grunden för uppskattningen (bilaga till uppskattningen av beståndet, på finska).

Vargbeståndet har minskat från den tidigare uppskattningen
Enligt läget i mars 2017 är vargbeståndet i Finland ca 25 procent mindre än i mars 2016. Då uppskattades antalet vargar vara 200–235.

Detta beror sannolikt på flera faktorer. En förklaring är antagligen den höga dödligheten bland vuxna vargar vintern 2015/2016, vilket för sin del minskade antalet valpar i beståndet. En annan orsak verkar vara att man med hjälp av genetisk identifiering kunnat förena flockar som i tidigare uppskattningar av beståndet tolkats som separata gränsflockar. Naturresursinstitutet utreder faktorerna bakom det förändrade vargbeståndet mer i detalj i form av ett forskningsprojekt.

Tillförlitligare uppskattningar av beståndet med hjälp av allmänt använda DNA-metoder
I anslutning till utvecklingen av uppskattningen av beståndet har man i årets uppskattning i högre grad använt DNA-baserade identifieringsmetoder. Evoluutiobiologian sovelluskeskus vid Åbo universitet har ansvarat för analysen av DNA-proverna (sammanlagt 970 prover). Det mest heltäckande genetiska provmaterialet kom från sydvästra och södra Finland samt Norra Savolax och Norra Karelen.

Andra viktiga informationskällor var registrerade vargobservationer i datasystemet Tassu och positionsdata om vargar med GPS-halsband.  I Tassu registrerades sammanlagt 8 047 vargobservationer 1.8.2016 – 15.3.2017. Tretton vargar med GPS-halsband producerade i sin tur positionsdata från sex revir.

Naturresursinstitutet beställde en internationell vetenskaplig evaluering av uppskattningsmetoden för vargbeståndets storlek 2016. I enlighet med rekommendationerna i den har en förbättrad metod använts i den nu publicerade uppskattningen av beståndet. Det internationella samarbetet för att utveckla metoden för uppskattningen av vargbeståndet fortsätter.

Mer information (på finska)
- Arvio Suomen susikannan koosta, lausunto
- Lausunnon liite
- Video

Kontaktpersoner
Forskningsprofessor Ilpo Kojola, tfn. 0295327411, ilpo.kojola@luke.fi 

Direktör Markku Järvenpää, tfn. 0295326190, markku.jarvenpaa@luke.fi 

Mer från SLC