Mavi: Åkerövervakningarna börjar på gårdarna

NTM-centralerna inleder åkerövervakningarna på gårdarna i medlet av juni efter det att jordbrukarnas samlade stödansökan har avslutats. Omkring 2 500 gårdar blir föremål för åkerövervakning i år. Vid gårdskontrollen granskas bland annat alla jordbruksskiftenas arealer, grödor och odlingssätt samt att stödvillkoren har iakttagits på skiftena.

Jordbrukarna kan förbereda sig för kontrollen och få den att löpa snabbare genom att se till att alla dokument som behövs finns till hands och att uppgifterna är uppdaterade. En lista över de dokument som granskas vid kontrollen finns på webbplatsen mavi.fi. Efter kontrollen får gården hemsänt ett sammandrag av åkerövervakningarna där de skiftesvisa mätresultaten anges och eventuella brister i stödvillkoren som upptäckts på gården räknas upp. Det slutliga övervakningsresultatet för varje stöd finns i det stödbeslut som skickas i samband med slutbetalningarna.

Djurstöden övervakas året om
Övervakningarna av djurstöd inleddes redan i början av året, eftersom djurövervakningar måste utföras året runt. Vid gårdsbesöket för övervakning av djurstöd konstaterar inspektören det sammanlagda djurantalet och jämför det med uppgifterna som anmälts till djurförteckningen och djurregistret. Utöver detta kontrolleras öronmärkena hos djur som ska öronmärkas och att anmälningarna till djurförteckningen och djurregistret har gjorts i tid.

Övervakningarna måste utföras innan stöden betalas ut
Ett villkor för betalningen av jordbrukarstöd är att minst fem procent av gårdarna som ansökt om stöd övervakas årligen. Utöver kontroller som utförs på plats på gårdarna granskas ansökningarna också administrativt. Övervakningarna ska enligt bestämmelserna utföras innan stöden kan betalas ut. Målet för NTM-centralerna är att alla gårdskontroller ska vara slutförda i mitten av november.

NTM-centralernas inspektörer utför kontrollerna på gårdarna i enlighet med Landsbygdsverkets anvisningar. Gårdarna väljs ut på basis av slumpmässigt och viktat urval.  I Finland är det Landsbygdsverket som ansvarar för att de gårdar som ska övervakas väljs ut enligt författningarna.

Jordbrukarna är mycket välvilligt inställda till övervakningen av jordbruksstöd. De jordbrukare som varit föremål för övervakningar ger övervakningen som helhet skolvitsordet 8,21. Cirka 80 procent av jordbrukarna anser att övervakningarna behövs för att förhindra missbruk av stöd. Uppgifterna framgår av den enkät till jordbrukarna som Landsbygdsverket utförde i januari.

Mer information från Landsbygdsverket:

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367 
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
0295 31 2382 
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC