Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd öppnas i Viputjänsten 2.5.2017

Jordbrukarna kan skicka in vårens samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu från och med 2.5.2017. Viputjänsten innehåller ett flertal nya kontroller och funktioner som hjälper jordbrukaren att försäkra sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. Den samlade stödansökan avslutas 15.6.2017.

En nyhet i stödansökan är att Vipurådgivaren ger en preliminär uppskattning av de stöd som beviljas gården. Jordbrukarna kan se de uppskattade stödbeloppen efter att de har valt vilka stöd de har för avsikt att söka. I uppskattningen av stöden ingår det kalkylerade totala beloppet av vart och ett stöd och eventuella anmärkningar som rör uträkningen av stöden.

En ny uppgift på fliken Stödrättigheter i Vipurådgivaren är gårdens användning av stödrättigheter året innan. På fliken ser jordbrukaren också om det finns för mycket eller för litet stödrättigheter i jämförelse med den stödberättigande areal som anmälts i år.

De övriga nya kontrollerna i Vipurådgivaren hör samman med till exempel mångfaldsåkrar, saneringsgrödor och bidrag för jordbruksgrödor. En lista över allt som Vipurådgivaren kontrollerar finns att få på webbplatsen mavi.fi från och med 2.5.

Anmälningarna om åtgärden ’Hantering av avrinningsvatten’ i Vipu
I år kan man för första gången anmäla skiften till miljöersättningsåtgärden ’Hantering av avrinningsvatten’ i Viputjänsten. Jordbrukaren kan till sin ansökan foga skiften som har överförts från en annan gård och som omfattades av åtgärden i fjol. Dessutom kan jordbrukaren granska och vid behov uppdatera uppgifterna om skiften som ingår i åtgärden. I år är det inte möjligt att anmäla helt nya basskiften till åtgärden.
Skiftena i skick innan ansökan lämnas in

Den samlade stödansökan inleddes i början av april med basskiftesändringar och anmälan av uppgifter om jordbruksskiften. Det lönar sig för jordbrukaren att göra basskiftesändringarna innan stödansökan skickas in så att kommunerna hinner behandla dem för ansökan om stöden. Också Vipurådgivarens kontroller fungerar korrekt om de slutliga basskiftena går att använda när stöden söks.

Landsbygdsverket rekommenderar att jordbrukarna gör upp sin samlade stödansökan i Viputjänsten. Om jordbrukarna så önskar kan de i alla fall ansöka om stöd också på pappersblanketter. Blanketterna finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster från och med 2.5.

Ytterligare upplysningar till stödsökande:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:
Viputjänsten
Specialsakkuning Kati Törmä
0295 31 2432
Ansökan om stöd
Specialsakkunnig Mirva Kauppinen
0295 31 2428
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC