Mavi: Finland fick goda resultat vid kommissionens granskningar

Finland har fått goda resultat i kommissionens granskningar under den senaste tiden. År 2015 utförde inspektörer vid kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling granskningar av arealer, landsbygdsprogrammets jordbrukarstöd samt EU-djurbidrag. Vid kontrollerna av arealer och EU-djurbidrag klarade Finland sig utan finansiella korrigeringar. Landsbygdsprogrammets jordbrukarstöd blev föremål för en mindre finansiell korrigering.

En av kommissionen beslutad finansiell korrigering innebär att utgifter som finansieras från garantifonden eller landsbygdsfonden delvis utesluts från EU-finansieringen. En medlemsstat kan påföras en schablonmässig, dvs. procentbaserad korrigering som i värsta fall kan innebära att de stödbelopp som intäktförs till medlemsstaten minskar med tiotals eller hundratals miljoner euro. När kommissionen observerar en brist som rör verkställigheten ska medlemsstaten kunna påvisa att den har handlat korrekt eller visa upp samtliga fall som det oriktiga förfarandet har kunnat gälla. I annat fall kan kommissionen tillämpa en schablonmässig korrigering redan på grundval av en enskild observation. När det gäller brister i nyckelkontroller, dvs. brister i tillsynskrav som är centrala för verkställigheten, utgår kommissionen från en finansiell korrigering om minst fem procent.

Ingen finansiell korrigering till följd av granskning av arealer och EU-djurbidrag
Kommissionen observerade brister i nyckelkontroller vid granskningar av arealer och EU-djurbidrag. Vid arealgranskningen konstaterade kommissionen brister när det gällde elektronisk bestämning av arealer på en skärm, eftersom man vid mätningarna inte i samtliga fall hade dragit av alla icke stödberättigande arealer eller korrigerat skiftesgränserna tillräckligt noggrant. Kommissionen mätte upp några skiften på nytt med GPS-utrustning och arealskillnaden jämfört med den areal som NTM-centralen godkänt vid övervakningen var 0,12 procent av den sammanlagda areal som var föremål för ny granskning. De observerade arealskillnaderna på enskilda skiften varierade från en ar till cirka tio ar. Vid granskningen av EU-djurbidrag gällde observationen godkännandet av två nötkreatur som saknade öronmärke vid övervakningen.

På basis av kommissionens observationer hade Finland i värsta fall kunnat påföras en finansiell korrigering om upp till 48 miljoner euro. Tack vare Landsbygdsverkets närmare utredningar kunde kommissionen övertygas om att bristerna gällde bara enstaka övervakade gårdar. Eftersom den risk som observationerna orsakat garantifonden underskred 50 000 euro vid vardera granskningen tillämpades ingen finansiell korrigering.

En liten korrigering av stöden enligt landsbygdsprogrammet
Också vid granskningen av miljöstöd, kompensationsersättning och stöd för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland observerade kommissionen brister i nyckelkontrollerna. Kommissionens utgångspunkt var en finansiell korrigering om fem procent, som per år hade inneburit ungefär fem miljoner euro. Kommissionens observationer för miljöstödets del gällde administrativa kontroller av parallellodling på ekogårdar och retroaktiv bedömning av brister i kraven på dokumentering i samband med miljöstödet. Observationerna om stöd för djurens välbefinnande gällde retroaktiv bedömning av brister inom betesåtgärder och krav på dokumentering. Observationerna gick till alla delar inte att bestrida, men med hjälp av exaktare utredningar kunde Landsbygdsverket begränsa och minska riskerna för landsbygdsfonden. Granskningen orsakade Finland en finansiell korrigering om 154 902,89 euro.

De observerade bristerna måste korrigeras
Hotet om finansiell korrigering fortsätter till kommande år om de brister i verkställigheten som kommit fram vid granskningarna inte avhjälps. Kommissionen kan också höja procentsatsen för den finansiella korrigeringen, om observationen upprepas. Dessutom kan kommissionen avbryta intäktsföringen av medel till medlemsstaten om bristerna i verkställigheten inte avhjälps.

Vid de ovan nämnda granskningarna framkom inga sådana observationer som väsentligt inverkar på övervakningen, men vissa preciseringar bör framöver göras på grund av observationerna. Till exempel vid NTM-centralens åkerövervakningar bör GPS-utrustningen användas vid arealmätning när skiftesgränserna är otydliga, flygfotografiet har skuggor eller det inom ett skifte finns icke stödberättigande områden som inte syns på flygfotot. När det gäller miljöersättningen ska man kontrollera att de dokument som stödvillkoren förutsätter existerar också för tidigare år, om dokumenten inte är i ordning vid övervakningstidpunkten.

I fråga om jordbrukarstöd administrerar EU-kommissionen och medlemsstaten unionens medel tillsammans i överensstämmelse med reglerna för sund ekonomisk förvaltning. Medlen för direkt- och programbaserade jordbrukarstöd kommer helt eller delvis från EU-budgeten och medlemsstaten sköter via sitt utbetalningsställe om verkställigheten av stöden. Vid administrationen av jordbrukarstöd använder sig alla medlemsstater av ett integrerat administrations- och kontrollsystem. Kommissionen granskar framför allt hur kontrollen verkställs.
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/264

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
0295 31 2382
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC