Mavi: Gott vitsord för övervakningen av jordbrukarstöd

Jordbrukarna förhåller sig mycket positivt till den övervakning av jordbruksstöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen) utför. De jordbrukare som har varit föremål för kontroller ger övervakningen som helhet skolvitsordet 8,21. Vitsordet har sjunkit en aning sedan motsvarande enkät för två år sedan då vitsordet var 8,25.

Uppgifterna framgår av en enkät som Landsbygdsverket lät utföra i januari. I den undersöktes det vilka erfarenheter jordbrukare som varit föremål för övervakning av jordbruksstöd 2016 har haft när det gäller både ansökan om stöd och kontrollerna. Enkäten skickades till cirka 2 600 jordbrukare och ungefär 30 procent besvarade den.

Utbildningarna om stödansökan nådde nästan hälften av jordbrukarna
Av de som svarade uppgav 46 procent att de har deltagit i en utbildning om stödansökan som kommunen ordnat. Utbildningarna har ökat betydligt i popularitet jämfört med för två år sedan då 32 procent av jordbrukarna uppgav att de har deltagit i utbildningen. Vid sidan av e-tjänsten Vipu ansågs utbildningen vara den nyttigaste tjänsten som hör samman med stödansökan.

I enkäten betygsatte jordbrukarna också det sista inlämningsdatumet för den samlade stödansökan som år 2016 flyttades från månadsskiftet april–maj till medlet av juni. Fyra av fem ansåg att 15.6 är ett bättre sista ansökningsdatum än det tidigare.

De som besvarade enkäten tyckte att grundstödet och kompensationsersättningen är de tydligaste stödformerna. Däremot ansågs miljöersättningen, förgröningsstödet och ersättningen för djurens välbefinnande vara de mest oklara stödformerna.

Stödsystemen alltför detaljerade
De som svarade upplevde att stödsystemen är alltför noggrant reglerade, 95 procent ansåg att stödsystemens författningar är alltför detaljerade och fjärmade från jordbrukets verklighet. Andelen är större än i motsvarande tidigare enkäter.

Ungefär 80 procent av jordbrukarna tycker att kontrollerna är nödvändiga för att förhindra missbruk av jordbrukarstöd. Kritiken mot hur rättvisa övervakningspåföljderna är har ändå tilltagit i jämförelse med tidigare enkäter. En större del av jordbrukarna som drabbats av övervakningspåföljder anser att påföljderna är oskäliga i relation till det fel som begåtts. Nästan tre fjärdedelar uppger ändå att de fått tillräckliga motiveringar för stödavdraget eller sanktionen.

Resultaten har behandlats i samarbete med NTM-centralerna
Landsbygdsverket har behandlat enkätens resultat tillsammans med NTM-centralernas ansvariga för övervakning av jordbruksstöd. På basis av resultaten har man regionalt och på riksnivå sammanställt vilka objekt som borde förbättras inom övervakningen.

Kundnöjdheten i samband med övervakning 2016

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket
Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367
jukka.pekonniemi(at)mavi.fi
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
0295 31 2382
sari.putkiranta(at)mavi.fi

Mer från SLC