Mavi: I november betalas 330 miljoner euro ut i jordbrukarstöd – utbetalningarna av nationella åkerstöd och kompensationsersättning tidigareläggs

Landsbygdsverket börjar betala ut förskott på miljöersättningen 16.11, och 23.11 står förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande i tur. November är också den månad då de nationella åkerstöden och restbeloppen av kompensationsersättning börjar betalas; de här utbetalningarna tidigareläggs från december till november.

I november får gårdarna sammanlagt omkring 330 miljoner euro i jordbrukarstöd som sökts år 2017.

Miljöersättningen börjar betalas 16.11
Förskott på miljöersättningen betalas på basis av både miljöförbindelser och miljöavtal. Omkring 185 miljoner euro är förskottsutbetalningar som baserar sig på förbindelser. I ersättning för miljöavtal som hänför sig till programperioden 2014–2020 betalas ca 16,5 miljoner euro, och i ersättning för specialstödsavtal som ingåtts under tidigare programperioder betalas ca 0,7 miljoner euro.

Förskottet utgör 85 % av den totala miljöersättningen. Ersättningen för avtal om upprätthållande av ursprungsväxter 2014–2020 och specialstöd som hör samman med tidigare programperioder betalas i sin helhet.

Förskott på ersättningen för djurens välbefinnande betalas ut med början 23.11
Det förskott på ersättningen för djurens välbefinnande som betalas till gårdar med djur uppgår till omkring 28 miljoner euro. Till svin- och fjäderfägårdar betalas i november hälften av ersättningen för 2017 på basis av det djurantal som gården anmält. Nöt-, får- och getgårdar får ersättningen utgående från antalet djurenheter i djurregistren under perioden 1.1–30.6.

Restbeloppet av ersättningen för djurens välbefinnande betalar Landsbygdsverket i juni 2018.

Kompensationsersättningen och de nationella åkerstöden börjar betalas ut redan i november
Målet var att betala ut kompensationsersättningens restbelopp och de nationella åkerstöden i december, men övervakningen av jordbrukarstöd och betalningshandläggningen i datasystemen har löpt så bra att utbetalningarna inleds redan 23.11.

I kompensationsersättning betalas totalt ca 75 miljoner euro, vilket är ungefär 15 procent av den totala ersättningen. Kompensationsersättningens husdjursförhöjning kommer Landsbygdsverket att betala till gårdar med djur i maj 2018.

Också de nationellt finansierade åkerstödens första utbetalningsdag är 23.11. I allmänt hektarstöd betalas ca 8,2 miljoner euro och i nordligt hektarstöd ca 4,5 miljoner euro. Stödet för unga jordbrukare är ca 4,6 miljoner euro och det nationella stödet för sockerbetor är ca 4,1 miljoner euro.

I november inleds också betalningen av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp. Från och med 9.11 betalas sammanlagt ca 800 000 euro ut.

Uppgifter om utbetalda stöd finns i Viputjänsten
Jordbrukarna får in summorna på kontot från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet.

Vilka belopp som har betalats ut till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu. Ett årligt stödsammandrag postas till gårdarna i början av året.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2017

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC