Mavi: Jordbrukarstöd för 2017 betalas ut i höst

Landsbygdsverket har publicerat den målsatta tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd hösten 2017. Målet är att i oktober-december betala ut cirka 1,2 miljarder euro i jordbrukarstöd som sökts år 2017.

Utbetalningstidtabellen följer tidtabellen för hösten 2016. Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet går troligen inte längre att betala med användning av en förhöjd utbetalningsprocent, så därför är förskottens andel 75 procent av den ersättning som ska betalas ut.

Landsbygdsverket betalar stöd enligt den målsatta betalningstidtabellen i antingen en eller flera poster. Avsikten med betalning i två poster är att garantera att jordbrukaren får den rätta totala stödsumman. Förskottsbetalningen är ett uppskattat belopp och slutbetalningen är stödets restbelopp som preciseras vid uträkningen.

Merparten av EU:s direktstöd betalas ut under ansökningsåret
EU:s direktstöd betalas i huvudsak ut på 2017 års sida. Det är i regel möjligt att betala ut direktstöd under en period som sträcker sig från början av december till juni följande år.

Målet är att i december 2017 betala ut förskotten (cirka 95 procent av det totala stödbeloppet) på grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor som söks på våren. I grundstöd betalas cirka 243 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 143 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,7 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor cirka 12,6 miljoner euro.

Av EU:s direktstöd betalas i december dessutom förskotten på EU:s bidrag för mjölkkor och EU:s bidrag för nötkreatur (cirka 70 %). I bidrag för mjölkkor betalas cirka 22 miljoner euro och i bidrag för nötkreatur cirka 38 miljoner euro.

Betalningarna av nationella stöd pågår
Betalningarna av 2017 års stöd som betalas av nationella medel startade i medlet av februari med nordligt stöd för mjölk. Stödet betalas varje månad på basis av föregående månads mjölkproduktion. I nordligt stöd för mjölkproduktion 2017 betalas sammanlagt cirka 160 miljoner euro. Det extraordinära anpassningsstödet till mjölkproducenter betalas ut i september till ett belopp om högst 15 miljoner euro, varav hälften finansieras nationellt och hälften av EU-medel.

I april betalas förskotten på husdjursstöd (cirka 70 miljoner euro) och förskotten på växthusstöd (cirka 16 miljoner euro). Landsbygdsverket betalar restbeloppet (40 %) av växthusstödet, cirka 11 miljoner euro, i oktober.

I december 2017 betalas det allmänna hektarstödet, det nordliga hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbeta som tillsammans utgör cirka 23 miljoner euro.

Betalningsprocenten för förskott på programstöd återgår till den ursprungliga
Målet är att inleda betalningen av ersättningar enligt EU:s landsbygdsprogram i oktober 2017. Förskottens andel av ersättningarna som ingår i landsbygdsprogrammet får utgöra högst 75 procent av det totala ersättningsbeloppet. Tack vare en undantagsbestämmelse kunde 85 procent betalas i förskott hösten 2016, men det finns inte vetskap om att EU-kommissionen skulle fatta beslut om motsvarande undantag för betalningen av 2017 års stöd. En ändring jämfört med betalningarna 2016 är att cirka 50 miljoner euro i kompensationsersättning och cirka 26 miljoner euro i ersättning för ekologisk produktion, miljöersättning samt ersättningar för specialstödsavtal i samband med miljöersättningen betalas som slutbetalningar och inte som förskott.

Förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion (cirka 75 %) betalas ut i oktober 2017. Avsikten är att betala restbeloppet av kompensationsersättning (cirka 25 %) i december. I kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 499 miljoner euro och i ersättning för ekologisk produktion cirka 26 miljoner euro. Husdjursförhöjningarna till kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion betalas våren 2018.

I november avser Landsbygdsverket betala ersättningarna för de föregående programperiodernas avtal om miljöspecialstöd i sin helhet (cirka 2 miljoner euro). Också ersättningen på basis av avtal om odling av ursprungsväxter betalas i sin helhet. Enligt NTM-centralernas beslut betalas ungefär 12 miljoner euro (cirka 75 %) i förskott för avtal om skötsel av våtmarker, skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet, tran-, gås- och svanåkrar samt uppfödning av lantraser för programperioden 2014–2020. Till betalning kommer också miljöersättningarna på basis av förbindelser vars förskott (cirka 75 %) uppgår till sammanlagt runt 165 miljoner euro.

I november betalas också förskotten på ersättning för djurens välbefinnande. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas hälften av 2017 års ersättning på basis av det djurantal som gården anmälde i januari i samband med ansökan om ersättning. Nöt-, får- och getgårdarna får ersättning på basis av antalet djurenheter som samlats i djurregistren under perioden 1.1-30.6. I förskott på ersättning för djurens välbefinnande betalas i november uppskattningsvis cirka 26 miljoner euro som är ungefär hälften av hela ersättningsbeloppet. Restbeloppet av ersättningen betalar Landsbygdsverket i juni 2018.

Stödbetalningarna först efter övervakning
Målet är att sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro i stöd som sökts år 2017 också ska betalas ut under 2017. Beloppet utgör mer än 80 procent av det totala beloppet av stöd. Landsbygdsverket kan betala ut stöden först efter det att övervakningarna enligt författningarna är slutförda. Tjänstemännen inom kommunernas samarbetsområden och NTM-centralernas jordbruksförvaltning har åligganden som förutsätts för stödbetalningarna.

Tidtabellerna för betalning av jordbrukarstöd hösten 2017 är eftersträvade utbetalningstider och inte förfallodagar för betalningarna. Landsbygdsverket informerar hösten 2017 om tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd våren 2018.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2017

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Vesa Perätalo
0295 31 2434
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC