Mavi: Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar kan sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2017 inom området för nordligt stöd (=stödregion C) får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökningar till Laplands NTM-central
Ansökan om lagringsstöd (blankettnummer 237) ska lämnas in senast 17.7.2017 till Lapplands NTM-central i Rovaniemi (adress: Lapplands NTM-central, registraturen, PB 8060, 96101 Rovaniemi, besöksadress Hallituskatu 3B, Rovaniemi). Beviljandet, utbetalningen och återkravet av stöd har koncentrerats till Lapplands NTM-central, övervakningen utförs ändå alltjämt av den lokala NTM-centralen. Lapplands NTM-central ger rådgivning om stödvillkoren.

Landsbygdsverket postar blanketter och anvisningar till dem som ansökte om stöd i fjol. Blanketten för ansökan om stöd fås också av NTM-centralen och på webbadressen http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Sidor/lagringsstod-for-skogsbar-och-skogssvamp.aspx
 
Stödvillkoren har inte förändrats
Stöd kan betalas till en näringsidkare vilkens lager uppfyller vissa tekniska krav och är beläget i stödregion C. I lagret ska 30.6.2017 förvaras skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats inom området för nordligt stöd före år 2017. 

För att få stöd krävs dessutom att sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga. Sökanden ska också t.ex. med hjälp av kvitton, bokföring och plockarförteckningar påvisa att de uppgivna lagermängderna stämmer och har plockats inom området för nordligt stöd.

Stöd betalas högst följande belopp per kilogram färska bär eller svampar: hjortron 34 cent/kg, andra skogsbär 10 cent/kg och skogssvampar 42 cent/kg. Betalningen torde ske i medlet av november 2017.

Ytterligare upplysningar vid Lapplands NTM-central:
Inspektör Virpi Koivurova
tfn. 0295 03 7196
virpi.koivurova@ely-keskus.fi

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
tfn. 0295 31 2423
lea.anttalainen@mavi.fi

Mer från SLC