Mavi: Samlad ansökan om jordbrukarstöd i Viputjänsten ska göras senast 15.6.2017

Ansökningstiden för jordbrukarstöd pågår som bäst i e-tjänsten Vipu, där omkring en tredjedel av gårdarna har skickat in sin samlade stödansökan. Per 2.6 har sammanlagt ungefär 17 700 e-ansökningar lämnats in. Dessutom har ungefär 8 300 sökande redan börjat fylla i ansökan men ännu inte sänt iväg den. Stödansökan avslutas i Viputjänsten torsdag 15.6.2017 kl. 23.59. Vid behov kan alla uppgifter i stödansökan ändras under ansökningstiden.

Det är bra om jordbrukarna senast nu loggar in i Vipu och börjar fylla i ansökan. Viputjänsten innehåller inbyggda kontroller och funktioner som hjälper jordbrukaren att förvissa sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. En lista över allt som Vipurådgivaren kontrollerar finns på webbplatsen mavi.fi. En nyhet i stödansökan är att Vipurådgivaren ger en preliminär uppskattning av de arealbaserade stöd som beviljas gården. Jordbrukarna kan se de uppskattade stödbeloppen efter att ha valt vilka stöd de har för avsikt att söka.

Det är alltid bäst om jordbrukarna gör basskiftesändringarna i god tid innan stödansökan skickas iväg, så att kommunerna hinner behandla dem före stödansökan. Också kontrollerna i Vipurådgivaren fungerar som de ska när de slutliga basskiftena är tillgängliga i det skede då stöden söks.

Anmälan om att jordbrukaren är aktiv ska göras på papper, om gården söker enbart djurbidrag 
Ett villkor för att EU:s djurbidrag ska betalas är att sökanden årligen anmäler att definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls. Den här anmälan kan göras i Viputjänsten i samband med den samlade stödansökan. En gård som inte söker åkerstöd kan göra anmälan på pappersblankett 101B.

Ansökan om stödrättigheter ur reserven pågår till 15.6
Ansökningsblankett 289och tillhörande anvisningför den årliga ansökan om stödrättigheter ur reserven finns på webbplatsen mavi.fi. Den ifyllda ansökningsblanketten lämnas senast 15.6.2017 in till NTM-centralen, eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Användarstatistik som gäller Viputjänsten

Närmare information för jordbrukare:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Närmare information för media:
Enhetsdirektör Piia Ylikoski
0295 31 2344
Informationssystemexpert Maria Jukkola
0295 31 2356
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC