Mavi: Understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan kan sökas i höst

Landsbygdsverket (Mavi) utlyser medel som kan sökas för projekt för utveckling av livsmedelskedjan hösten 2017. Utlysningen är av engångsnatur och prioriteringar i fråga om projekten är följande: genomförande av ett utbildningsprogram för livsmedelsexport, utveckling av spannmåls-, olje- och proteinväxtsektorn, utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, utveckling av kvalitets- och spårbarhetssystem samt utveckling av producent- och branschorganisationer.

Organisationer, föreningar, företag och övriga sammanslutningar kan ansöka om understöd för omfattande och riksomfattande projekt. Projekten kan genomföras genom spridning av information, säljfrämjande åtgärder eller utveckling. Utbildningsprojekt avslutas senast hösten 2020 och utvecklingsprojekt tidigare. Som understöd kan beviljas högst 80 % av projektets godtagbara kostnader.

Projekten ska vara riksomfattande, opartiska och allmännyttiga, och där får inte synas några företagsnamn eller varumärken. Vid genomförandet av projekten ska det beaktas att man på EU:s inre marknad inte med offentliga medel får uppmana någon att köpa inhemskt eller gynna inhemskt eller jämföra olika EU-länders produkter med varandra.

Landsbygdsverket svarar för ansökningsprocessen och administrationen, och jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekten. Under momentet för nationellt utvecklande av livsmedelskedjan i statsbudgeten har det beviljats ett tilläggsanslag på två miljoner euro för finansieringen av projekten. Projektunderstöd kan sökas under tiden 14.8–30.9.2017.

Avsikten är att beslut om vilka projekt som beviljas finansiering ska fattas före utgången av 2017. Målet är att projekten ska kunna inledas senast i början av 2018.

Mer information om prioriteringarna på Landsbygdsverkets webbplats på adressen http://www.mavi.fi/ruokaketju. Förnyade ansökningsblanketter, en ansökningsguide och närmare anvisningar om ansökan publiceras på sidan under hösten 2017 innan ansökningstiden börjar.

Ytterligare information:
Eveliina Viitanen, överinspektör, 0295 312 365
Piritta Sokura, projektutvecklare, 0295 312 203
fornamn.efternam(at)mavi.fi

Mer från SLC