Mavi: Uppföljningsuppgifterna om projekt ska ges in före utgången av januari

Utvecklingsprojekten och mottagarna av företagsstöd som finansierats från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ska meddela uppföljningsuppgifterna om sina projekt före utgången av januari 2017. Uppgifterna kan ges in elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.mavi.fi) eller på en pappersblankett som finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster. Den egna regionens NTM-central eller Leadergrupp ger råd om insändandet av uppföljningsuppgifter.

Om ett utvecklingsprojekt pågår i mindre än ett år skickas uppföljningsuppgifterna in när tiden för genomförande av projektet har löpt ut – senast när den sista utbetalningsposten för projektet söks. 

Företagare som fått företagsstöd åren 2015–16 och vars projekt har avslutats 2015–16 ska ge in uppgifterna före utgången av januari 2017. I fortsättningen ska en företagare som fått företagsstöd ge in uppföljningsuppgifterna när investeringen eller en åtgärd som fått nyetableringsstöd har avslutats, senast vid ansökan om den sista utbetalningsposten. Om stödmottagaren har fått mer än 5000 euro i offentligt stöd ska uppföljningsuppgifterna ytterligare ges in två år efter utbetalningen av den sista stödposten. 

Uppföljningsuppgifterna mäter finansieringens verkningsfullhet
Med uppföljningsuppgifternas hjälp bedöms landsbygdsprogrammets slagkraft och uppfyllandet av dess mål. Också användningen av offentliga medel följs upp på detta sätt. En sammanställning av uppgifterna skickas till Europeiska kommissionen som på basis av dem följer med hur landsbygdsprogrammen genomförs i de olika medlemsstaterna.

Från landsbygdsprogrammet finansieras projekt för att till exempel ordna utbildning, informera om de nyaste forskningsrönen eller utveckla byar och landsbygdsnäringar. Uppföljningsuppgifterna om projekt innehåller information om bland annat de arbetsplatser som uppkommit genom åtgärder som fått stöd samt antalet utbildningsdagar och deltagare. Uppföljningsuppgifterna kan nu för första gången skickas in elektroniskt via e-tjänsten Hyrrä.

Ytterligare information till stödsökande: NTM-centralerna och Leadergrupperna
Anvisning om sändandet av uppföljningsuppgifter om projektstöd i Hyrrä
Anvisning om sändandet av uppföljningsuppgifter om företagsstöd i Hyrrä

Ytterligare upplysningar till medierna: 
Överinspektör Susanna Ollila 
0295 31 2440
fornamn.efternamn@mavi.fi

Överinspektör Sari Honkola
0295 31 24
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC