Mavi: Vårens utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd är oförändrad

Landsbygdsverket har publicerat tidtabellen för utbetalningar av jordbrukarstöd våren 2018. Största delen av de jordbrukarstöd som sökts 2017 betalas ut under ansökningsåret, därför är det främst restbelopp som betalas ut under våren. Målet är att tidtabellen för stödutbetalningar ska vara densamma som våren 2017.

Landsbygdsverket betalar merparten av stöden i två poster, av vilka den första bygger på en uppskattning och den andra är ett restbelopp som preciseras vid stödkalkyleringen. De angivna tidtabellerna för utbetalning av jordbrukarstöd är eftersträvade utbetalningstider och inte förfallodagar för betalningarna.

Programstöd betalas ut i februari–juni
Restbeloppen av sådana ersättningar som baserar sig på landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland betalas till gårdarna i februari–juni 2018. I februari–mars betalas restbeloppet för miljöavtalet om uppfödning av lantraser (15 %). I april blir det dags att betala ut restbeloppen (15 %) för de miljöavtal om skötsel av våtmark samt skötsel av jordbruksnaturens mångfald och av landskapet som gäller programperioden 2014–2020.

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning och husdjursförhöjningen i samband med ersättningen för ekologisk husdjursproduktion står i tur i maj. I juni betalas restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande (50 %), miljöersättningen (15 %), ersättningen för ekologisk produktion (15 %) samt miljöavtalet om tran-, gås- och svanåkrar för programperioden 2014–2020 (15 %).

Nationella stöd betalas ut året om
Lagringsstödet för trädgårdsprodukter, vilket finansieras med nationella medel, betalas ut i mars–april. Restbeloppet av nationella husdjursstöd (25 %) börjar betalas ut i april.
Nordligt produktionsstöd för mjölk betalar Landsbygdsverket ut månatligen på basis av den föregående månadens mjölkproduktion. De nationella arealbaserade stöden betalas i en enda post redan under ansökningsåret.

Restbeloppen av EU:s direktstöd betalas ut i juni
Utbetalningarna av EU:s direktstöd sker i två poster. Huvuddelen av stöden betalas ut till jordbrukarna i form av förskott under år 2017. Ett undantag utgör EU:s får- och getbidrag, som betalas i sin helhet i juni 2018.
I juni 2018 betalas också EU:s nötdjursbidrag för perioden 16.9–31.12.2017. Dessutom börjar restbeloppen (5 %) av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas ut.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2018

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC