Minister Leppä: ”Den framtida jordbrukspolitiken måste lätta på jordbrukarnas administrativa börda”

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Meddelandet om framtiden för livsmedel och jordbruk The Future of Food and Farming innehåller en övergripande beskrivning av den framtida strukturen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fokusområdena i den reform som träder i kraft 2021. 

– Kommissionens tanke om ökad flexibilitet för medlemsländerna och en förenkling av den gemensamma politiken är samma budskap som jag upprepade gånger framfört för kommissionen. Den administrativa bördan för jordbrukarna måste minska, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

– Det räcker dock inte med goda principer – också detaljerna måste planeras så att förenklingen kan genomföras, fortsätter minister Leppä.

Kommissionen tar i sitt meddelande inte ställning till frågor som gäller finansiering. Medlemsländerna och EU-institutionerna kommer att diskutera finansieringen våren 2018, då kommissionen lägger fram sitt förslag till budgetram för perioden 2021–2027. Enligt minister Leppä är finansieringen central när det gäller att bygga upp den framtida politiken på ett övergripande plan. 

– Det går inte att ha en fungerande gemensam jordbrukspolitik och jordbruk också i mindre gynnade områden utan tillräcklig finansiering, framhåller minister Leppä. 

– Vi behöver också en fungerande marknad och ett stödsystem som är lämpat för olika slags områden.

Kommissionen föreslår att den nya gemensamma jordbrukspolitiken bättre ska beakta mål som gäller bl.a. miljön och klimatet. Enligt minister Leppä kräver detta att medlemsländerna har större frihet att bestämma hur målen ska uppnås. 

– Medlemsländerna bör ha stort handlingsutrymme så att de kan välja de åtgärder och krav som bäst passar landets förhållanden.

Kommissionens meddelande läggs fram för Europaparlamentet den 29 november och för medlemsländernas ministrar vid rådets (jordbruk och fiske) möte den 11 december. Kommissionen förväntas lägga fram förslag till nya grundförordningar sommaren 2018. Finland deltar aktivt i beredningen av den nya jordbrukspolitiken.

Meddelandet ”The Future of Food and Farming” kan läsas på kommissionens webbplats.

Ytterligare upplysningar:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 565 0424,
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 269, 
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC