MM: Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar

Skadorna som fåglar som fridlysts med stöd av naturvårdslagen orsakat på jordbruket år 2015 var betydande. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) betalade 2016 ut sammanlagt cirka 556 460 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakat. Bidragsbeloppet fördubblades jämfört med föregående år.

Bidrag delades främst ut för skador på jordbruket (cirka 518 500 euro). Största delen av bidraget delades ut för skador som vitkindade gäss, kajor och tranor orsakat på jordbruket, sammanlagt cirka 462 400 euro. De största bidragen delades ut till regionerna för NTM-centralerna i Södra Österbotten (cirka 115 200 euro), Sydöstra Finland (93 600 euro) och Norra Karelen (74 700 euro).

”Orsaken till att beloppet stigit beror delvis på att stammarna av tranor, svanar och vitkindade gäss har vuxit och delvis på att fåglarnas huvudsakliga flyttväg och deras beteende i samband med flytten har förändrats”, bedömer överinspektör Hanne Lohilahti vid miljöministeriet.

Miljöministeriet främjar skydd av fridlysta arter genom att bevilja bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta djur. Bidragen som delas ut grundar sig på det beslut som miljöministeriet fattade om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur (1626/1991). NTM-centralerna beviljar bidrag inom ramen för det anslag som årligen anvisas miljöministeriet i statsbudgeten.

Bidrag för skador som skett 2016 söks med en till NTM-centralerna riktad ansökan enligt följande:
• ansökan lämnas in till den regionala NTM-centralen före utgången av mars 2017
• bidrag kan beviljas för skada som orsakats jordbruket, skogsbruket eller fiskerinäringen samt för skador på byggnader. 
• ansökan ska innehålla uppgifter om vilken djurart det är som har orsakat skadan, när och var skadan har uppkommit, dess omfattning samt kvitton över de materialkostnader som skadan lett till
• landsbygdssekreterarens bedömning av skördeskadan eller vid skada på byggnad byggnadsinspektörens utlåtande
• en annan grund för att kunna fastställa skadan kan till exempel vara naturhistoriska centralmuseets utlåtande till en fiskodlingsanstalt om antalet fiskgjusar som orsakar skada
• skador på jordbruk beräknas på basis av landsbygdsverkets styckepris på växtarter och på den mängd en normal skörd ger

En förutsättning för att få bidrag från miljöministeriet är att den som lidit skada med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras. Bidrag betalas endast ut för direkta skador på skörden, inte för arbetskostnader som uppstått. Övriga skador än skador på jordbruket kan inte ersättas fullständigt inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten.

Blanketten för ansökan om ersättning kan skickas per post, eller i skannad form per e-post, till den regionala NTM-centralens registratorskontor.
Blankett för ansökan om ersättning (doc)
NTM-centralernas kontaktuppgifter (pdf)

Ytterligare upplysningar: 
Miljöministeriet: Hanne Lohilahti, överinspektör, 0295 250 374, fornamn.efternamn@ym.fi
NTM-centralen i Södra Österbotten: Hannu Mahla, överinspektör, 0295 027 874, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Södra Savolax: Jukka Välijoki, naturskyddsexpert, 0295 024 243, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Tavastland: Esa Pynnönen, överinspektör, 0295 025 219, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Sydöstra Finland: Tuula Tanska, naturskyddsbiolog, 0295 029 291, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Kajanaland: Jouko Saastamoinen, överinspektör, 0295 023 889, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Mellersta Finland: Aulis Jämsä, biolog, 0295 024 749, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Lappland: Taina Kojola, överinspektör, 0295 037 379, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Birkaland: Susanna Intke, överinspektör, 0295 036 335, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Karelen: Mika Pirinen, naturskyddsexpert, 0295 026 214, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Österbotten: Tupuna Kovanen, överinspektör, 0295 038 357, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Savolax: Antti Lammi, miljööverinspektör, 0295 026 819, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Nyland: Tapio Korhonen, jurist, 0295 021 408, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Egentliga Finland: Olli Mattila, överinspektör, 0295 022 902, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer från SLC