MM: Ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet ska tas in i miljöskyddslagen

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. I utkastet föreslås att det i lagen ska tas in ett lättare och smidigare anmälningsförfarande parallellt med det nuvarande miljötillståndsförfarandet och registreringsförfarandet.

Den omfattande revideringen av miljöskyddslagen utgör en del av regeringens spetsprojekt för smidigare författningar. Avsikten är att anmälningsförfarandet ska ersätta miljötillståndsförfarandet när verksamheten har relativt små eller lokala miljökonsekvenser eller om verksamhetens miljökonsekvenser begränsas genom speciallagstiftning.

Den verksamhet som det föreslås att anmälningsförfarandet ska tillämpas på omfattas fortfarande av förhandstillsyn, precis som inom tillståndsförfarandet. Behandlingen av anmälan ska dock vara snabbare och administrativt enklare för både verksamhetsutövare och myndigheter. Anmälningsförfarandet är kopplat till en tidsfrist. Verksamhetsutövaren ska lämna in anmälan till myndigheterna minst 90 dagar innan verksamheten inleds. Det föreslås att verksamhetsutövaren ska ha större ansvar för innehållet i anmälan än i dagens läge, eftersom anmälan ska kunna kompletteras endast en gång. När det gäller samrådet om anmälan kommer en mer begränsad grupp att ingå än under ett tillståndsförfarande.  Myndigheterna fattar utifrån anmälan ett beslut som ska innehålla nödvändiga föreskrifter som styr verksamheten. Rätten att överklaga beslutet om anmälan föreslås vara mer omfattande än samrådet, men aningen mer begränsad än under ett tillståndsförfarande.

Anmälningsförfarandet ska gälla i synnerhet djurstallar och avloppsreningsverk 
Framför allt djurstallar ska börja omfattas av anmälningsförfarandet. I Finland finns det ca 3 900 sådana djurstallar som anmälningsförfarandet i fortsättningen kan tillämpas på, ifall verksamheten vid dessa ändras på ett sätt som inverkar på tillståndet. Direktivanläggningar och väldigt stora djurstallar, dvs. djurstallar med mer än 400 mjölkkor, 800 köttnöt eller 1 000 dikor, eller andra djurstallar av motsvarande storlek, ska även i fortsättningen ha miljötillstånd. Det föreslås också att mindre reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse, vars personekvivalent är under 500, ska börja omfattas av anmälningsförfarandet.

Enligt förslaget ska verksamheter från totalt 11 tillståndspliktiga grupper av verksamheter överföras till anmälningsförfarandet. Verksamheterna överförs inte automatiskt till anmälningsförfarandet när lagen har trätt i kraft. Förfarandet ska gälla ny verksamhet samt befintlig verksamhet i de fall det sker sådana förändringar i verksamheten som påverkar tillståndet.

För djurstallar och eventuellt även för reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse bereds en sektorspecifik förordning som stöd för handläggningen. Anmälningsförfarandet förutsätter också ändringar i miljöskyddsförordningen. Avsikten är att med författningarna se till att det beslut som fattas om anmälan är mer koncist än ett tillståndsbeslut, så att endast de centrala föreskrifterna tas med i beslutet.    

Utlåtanden kan lämnas fram till den 13 oktober 2017. Det nya anmälningsförfarandet föreslås träda i kraft tidigast den 1 januari 2019.
Lausuntopyyntöaineisto (ym.fi)

Mer information: 
Författningar: Tia Laine-Ylijoki, regeringssekreterare, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 150
Anmälningsförfarandet: Anneli Karjalainen, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 117
Djurstallar: Markus Tarasti, miljöråd, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 291

Mer från SLC