MM: Färre ansökningar om ersättning för skador orsakade av fridlysta arter

NTM-centralerna betalade sammanlagt ca 500 000 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakade 2016. Det inkom 140 ansökningar om bidrag, vilket är ca 23 % färre än året innan. Det sammanlagda beloppet av de betalda bidragen sjönk med ca 12 %.

"Det går trots allt inte att dra slutsatsen att själva skadorna skulle ha minskat på längre sikt. Den årliga variationen påverkas bl.a. av väderleksförhållandena, de enskilda skadornas omfattning och läge samt jordbrukarnas egen aktivitet när det gäller att ansöka om bidrag", berättar Hanne Lohilahti, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Bidrag betalades främst för skador på jordbruket (ca 436 000 euro). Den största delen av bidragen betalades för skador som kajor och vitkindade gäss orsakat jordbruket, sammanlagt cirka 347 500 euro. De största beloppen betalades till områden som ligger inom distrikten för NTM-centralerna i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Sydöstra Finland och Norra Karelen.

Miljöministeriet beviljar bidrag för att främja skyddet av fridlysta arter och för att ersätta näringsidkare för skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur (ministeriets förordning 1626/1991). Bidragen betalas av NTM-centralerna från det anslag som årligen anvisas miljöministeriet i statsbudgeten.

För skador som uppstått 2017 bör ersättning sökas hos den regionala NTM-centralen före utgången av mars 2018.

Bidrag för skador som uppstått 2017 söks med en till NTM-centralerna riktad ansökan enligt följande:
• Ansökan ska lämnas in till den regionala NTM-centralen före utgången av mars 2018.
• Bidrag kan beviljas för skador som orsakats jordbruket, skogsbruket eller fiskerinäringen samt för skador på byggnader. 
• Av ansökan ska framgå vilken art som har orsakat skadan, när och var skadan har uppkommit, skadans natur och omfattning samt kvitton över de materialkostnader som uppkommit när skadan åtgärdats.
• När det gäller skador på odlingar bör det läggas fram en bedömning av landsbygdssekreteraren beträffande skadornas omfattning (areal, antal ensilagebalar mm.) och skadans natur (vilken art som orsakat skadan). Bedömningen bör basera sig på att skadan fastställs vid rätt tidpunkt och på platsen i fråga. 
• I fråga om skador på byggnader bör på motsvarande sätt ett utlåtande av byggnadsinspektören läggas fram.
• Som annan grund för fastställande av skadan kan t.ex. läggas fram naturvetenskapliga centralmuseets utlåtande till en fiskodling om antalet fiskgjusar som orsakat skada.
• Skador på jordbruket beräknas på basis av landsbygdsverkets bestämmelser om priser per enhet och normskördar för växtarter i överensstämmelse med 10 § 3 mom. i viltskadelagen (105/2009).
• Kostnader för myndighetsbedömningar kan inkluderas i ansökan om bidrag.

En förutsättning för att få bidrag från miljöministeriet är att den som lidit skada med alla rimliga medel som står till buds har försökt förhindra att skada uppkommer eller att en skada förvärras. Bidrag betalas endast för direkta skador på skörden, inte för arbetskostnader som uppstått. Andra skador än skador på jordbruket kan inte ersättas till fullt belopp inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten.

Ansökan om ersättning ska lämnas in per post eller i skannad form per e-post till den lokala NTM-centralens registratorskontor.
Blankett för ansökan om ersättning(doc)
NTM-centralens kontaktuppgifter (på finska) (pdf) (pdf)
Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä? (på finska) (ymparisto.fi)

Mer information:De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna och miljöministeriet: 
Miljöministeriet: Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, 0295 250 374, fornamn.k.efternamn@ym.fi
NTM-centralen i Södra Österbotten: Hannu Mahla, överinspektör, 0295 027 874, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Södra Savolax: Jukka Välijoki, naturvårdsexpert, 0295 024 243, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Tavastland: Esa Pynnönen, överinspektör, 0295 025 219, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Sydöstra Finland: Tuula Tanska, naturvårdsbiolog, 0295 029 291, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Kajanaland: Jouko Saastamoinen, överinspektör, 0295 023 889, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Mellersta Finland: Aulis Jämsä, biolog, 0295 024 749, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Lappland: Taina Kojola, överinspektör, 0295 037 379, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Birkaland: Susanna Intke, överinspektör, 0295 036 335, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Karelen: Mika Pirinen, naturvårdsexpert, 0295 026 214, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Österbotten: Tupuna Kovanen, överinspektör, 0295 038 357, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Savolax: Antti Lammi, miljööverinspektör, 0295 026 819, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Nyland: Tapio Korhonen, jurist, 0295 021 408, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Egentliga Finland: Olli Mattila, överinspektör, 0295 022 902, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer från SLC