MM: Lättnader införs när det gäller miljötillstånd - förteckningen över anläggningar ska ändras

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen över anläggningar som förutsätts ha miljötillstånd. Propositionen har samband med den stegvisa revidering av miljövårdslagen som ska lätta på byråkratin och regleringen i anslutning till miljötillstånd.

Det föreslås att tillståndsplikten ska slopas helt i fråga om verksamheter som på det allmänna planet har små miljökonsekvenser. Till dessa verksamheter hör bl.a. pelleteringsanläggningar, fanerfabriker, inrättningar där textilier tvättas och helikopterflygplatser för räddningsverksamhet.

Dessutom föreslås att tillämpningsområdet för registreringsförfarandet ska utvidgas. Den mest centrala ändringen i anslutning till detta är att de permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter som i dag omfattas av tillståndsplikt ska övergå till ett registreringsförfarande. Registreringen är till sin natur en åtgärd som inte kräver administrativa beslut eller föreskrifter. Verksamheten kan inledas när den kommunala miljövårdsmyndigheten har registrerat verksamheten eller när det gått 90 dagar sedan anmälan inlämnades. Den verksamhet som registreras måste iaktta de allmänna miljöskyddskrav som fastställs genom förordning av statsrådet.

Också tillståndsförfarandet för djurstallar lättas upp en aning i och med att det föreslås att gränsen för tillståndsplikt ska höjas när det gäller djurstallar för dikor. Fastställandet av tillståndsplikt för djurstallar där man håller olika djurarter eller produktionsdjur av olika åldrar ska preciseras.

Noggrannare bestämmelser om myndighetsrådgivningen 
Med tanke på ett smidigare miljötillståndsförfarande föreslås det i propositionen att det till lagen ska fogas bestämmelser om den myndighetsrådgivning som ges i samband med ansökan om tillstånd. Rådgivning ska ges på begäran av sökanden och tillhandahålls avgiftsfritt via elektroniska datasystem.

Vid miljöministeriet bereds just nu också andra åtgärder som ska göra miljötillståndsförfarandet smidigare och effektivare. Till de mest centrala åtgärderna hör att förverkliga principen om ett enda serviceställe i miljöfrågor och att införa ett nytt anmälningsförfarande som ersätter tillståndsförfarandet för djurstallar, och eventuellt också för vissa andra verksamheter.

Mer information: 
Katariina Haavanlammi, regeringssekreterare, +358 295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC