MTK: EU:s hållbarhetskriterier hotar finskt jord- och skogsbruk

Bryssel 03.10.2017, 18:45

Ekonomi

Jordbrukarcentralen MTK varnar för att det kommande EU-direktivet för förnybar energi kan utgöra ett stort hot mot jord- och skogsbruket i Finland.
I värsta fall skulle kriterierna enligt MTK omintetgöra investeringarna i bioekonomin.
MTK hänvisar till en rapport av EU-parlamentets miljöutskotts föredragande Bas Eickhout. Från den har man försökt tolka utskottets slutliga åsikt. Utskottet kommer att rösta om sin åsikt först i slutet av månaden.
- Europaparlamentets miljöutskott skulle klassa virket i torvskogar och torvängar som icke förnybara energikällor. Miljöutskottet skulle också begränsa användningen av stamved med liten diameter, stubbar och tallolja för energi, uppger MTK.
Intresseorganisationen hoppas att virkesavverkning från hållbart vårdade torvskogar och -fält skulle tolkas som hållbart. Inte heller ska trädets diameter vara ett hållbarhetskriterium utan marknaden borde få styra virkesanvändningen.
Kommissionen föreslår ursprungligen att biomassans hållbarhet skulle bedömas utgående från risk och land. Det slutliga innehållet i direktivet för förnybar energi slås fast i förhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och Europeiska rådet. (FNB)

FNB

Mer från SLC