​Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn 2017–2018: Åter nya rekord för exporten av sågvirke och avverkningarna

Marknadsavverkningarna samt produktions- och exportvolymerna inom Finlands skogsindustri växer i snabb takt jämfört med föregående år med undantag av papper. Exportprisernas utveckling förblir dock ringa på grund av den tilltagande konkurrensen och överutbudet.

I år blir Kina det viktigaste mållandet för export av sågvirke mätt i såväl exportvolym som värde. Utöver exporten av granvirke ökade även exporten av tallvirke i Kina, dit man lyckats vända handelsströmmarna från de problematiska marknaderna i Nordafrika.

Den tilltagande konkurrensen och överutbudet av sågvirke på exportmarknaderna har särskilt drivit ner exportpriserna på sågvirke och påverkat tallvirkets lönsamhet. Under slutet av året förväntas prisutvecklingen jämna ut sig.

– Enligt prognoserna kommer exporten av sågvirke år 2017 att öka till nio miljoner kubikmeter, vilket är alla tiders rekord. Nästa år kommer exporten att fortsätta växa litet, bedömer Antti Mutanen, forskare vid Luke.

Det att byggsektorn återhämtar sig i Europa samt den goda efterfrågan på de industriella användningsställena håller produktions- och exportvolymerna för plywood på en bra nivå.

Produktionen och exporten av kartong och massa ökar
Produktions- och exportvolymerna för massa ökar i år och i synnerhet nästa år, då den nya produktionskapaciteten tagits helt och hållet i bruk i Finland. I år stiger exportpriset på massa efter fjolårets markanta nedgång. Nästa år väntas exportpriset sjunka en aning i och med att den globala produktionen av barr- och lövmassa ökar. 

Den ökade produktionskapaciteten i Finland samt den globala tillväxten av emballage ökar produktionen och exporten av kartong både i år och nästa år. Ibruktagandet av den nya kapaciteten och omställningen av pappersmaskinerna till kartong ökar dock utbudet i Europa och dämpar utvecklingen av marknadspriset på kartong. Förbrukningen av tryckpapper i världen fortsätter dala. I Finland fortsätter produktions- och exportvolymerna för papper att krympa. Tack vare den positiva utvecklingen av efterfrågan på massa och kartong hålls massa- och pappersindustrins lönsamhet på en god nivå såväl i år som nästa år.

Nytt rekord även inom avverkning – en liten uppgång i prisen på råvirke
I och med att användningen av skogsindustriellt virke ökar kommer de inhemska marknadsavverkningarna i år att stiga till 63,6 miljoner kubikmeter och nästa år till 65 miljoner kubikmeter. Exporten av råvirke minskar med fem procent från föregående år.

I och med den höga efterfrågan på granvirke kommer rotpriserna på grantimmer i år att stiga mest av prisen på timmer. Den ökade användningen av gran- och tallmassaved inom produktionen av kartong och massa höjer i år deras rotpriser. Nästa år förväntas inte några betydande förändringar i rotpriserna.

Inom privatskogsbruket stiger i år rotprisinkomsterna i brutto till cirka 1,9 miljarder euro och nästa år en aning mera. Rörelseresultatet per hektar i privata skogar stiger till 126 euro år 2017 och till 129 euro år 2018.

Användningen av skogsflis växer långsamt
De låga priserna på fossila bränslen, de billiga utsläppsrätterna samt osäkerheterna i stödpolitiken har försenat investeringsbesluten och bromsat upp användningen av skogsenergi.

Användningen av skogsflis förväntas i år öka med ett par procent jämfört med föregående år, och förväntas växa till 8,5 miljoner kubikmeter år 2018. I år hålls det genomsnittliga anläggningspriset på fjolårets nivå och nästa år stiger priset en aning. Produktionen av träpellets i Finland återhämtar sig i år efter det kraftiga raset i produktionsvolymen ifjol.

Konjunkturrapport för skogssektorn 2017−2018 (på finska)

De viktigaste prognosvariablerna för skogssektorn 2016–2018p.
De privata skogarnas genomsnittliga nominella rotpriser 2016–2018p.
 
Mer information
Jari Viitanen, specialforskare, Luke, Joensuu, tfn 029 5323033, jari.viitanen@luke.fi
Antti Mutanen, forskare, Luke, Joensuu, tfn 029 5323070, antti.mutanen@luke.fi

Mer från SLC