NBC-uttalande: Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden

SLC - Nbcunga Workshop Tavastehus2017
I NBC-ungas workshop Bonden är POP diskuterades producentorganisationernas roll för att upplyfta lantbrukets och de gröna näringarnas image för att få unga intresserade av branschen.

Nordiska bondeorganisationers Centralråd NBC
Utvidgat presidiemöte

17.8.2017, Tavastehus, Finland

UTTALANDE

Digitaliseringen stärker jord- och skogsbruket i Norden

Digitaliseringen är en av dagens stora frågor för jord- och skogsbruket. Böndernas organisationer vill arbeta mer aktivt så att de stora möjligheterna med digitaliseringen verkligen kom-mer till nytta för de enskilda företagarna på landsbygden och för samhället i övrigt. 

Digitaliseringsprocessen fortsätter allt snabbare och det är idag omöjligt att förutse utvecklingen och dess konsekvenser på sikt. Jord- och skogsbruket och hela livsmedelssektorn behöver satsa mer resurser på teknologisk utveckling, utbildning och forskning. Sådana satsningar bidrar också till att ge bilden av näringar som ligger i framkant och är attraktiva när unga väljer utbildning och framtid. 

NBC ser positivt på utvecklingen och anser att det i digitaliseringen finns stora möjligheter att stärka livsmedelskedjans effektivitet och konkurrenskraft i de nordiska länderna. Ökade krav och mer diver-sifierade önskemål från konsumenterna förbättrar möjligheterna att marknadsföra nordiska mervär-desprodukter såväl hemma som i andra länder.

Från böndernas synvinkel är digitaliseringens nyckelfråga att det finns fungerande IT-nätverk och bredband på landsbygden i hela Norden. Regeringarna måste öka utvecklingsinsatser och investe-ringar. Detsamma gäller jord- och skogsbrukets organisationer och företag. Det finns ingen tid att vänta utan digitaliseringen är en realitet som kräver satsningar och resurser idag. De kooperativa andelsföretagen har en nyckelroll i att se till att digitaliseringen stärker lönsamheten och konkurrens-kraften i lantbruksföretagen. Kooperationens ägarbild, värderingar och demokratiskt beslutsfattande är konkurrensfördelar som är viktiga inte minst när det gäller den stora frågan om insamling, analys samt ägande och nyttjande av information. 

De nordiska bondeorganisationerna konstaterar att det också finns risker med digitaliseringen och att det är avgörande att frågor kring personlig integritet, IT-säkerhet och ägande av information kan han-teras i lagstiftningen. Det är också ett ansvar för böndernas organisationer att i ett konstruktivt sam-arbete med politiker och myndigheter se till att lagstiftningen är ändamålsenlig och aktuell.

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC är grundat 1934 och är en samarbetsorganisation för nordiska jordbruks- och andelsorganisationer. Organisationsmedlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag och Norsk Landbrukssamvirke (Norge).


Kontaktpersoner, Finland:

Juha Marttila, ordförande, MTK, 050 341 3167 
Seppo Kallio, direktör, MTK, 040 751 1178

Mer från SLC