PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte och besök på Åland 28–29 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller vårmöte den 28–29 juni 2017 på Åland. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges möte samt besök på Åland. SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets intressebevakare. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte. 

Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds onsdagen den 28 juni kl. 9.00 i Sjöfartsmuseets auditorium.

Under vårmötet behandlar förbundsfullmäktige stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse, bokslut (internt), revisorns och verksamhetsgranskarnas berättelser, fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet samt fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår. Under mötet förs även en lantbrukspolitisk diskussion och för fullmäktige presenteras ett första utkast till nytt handlingsprogram för SLC, som utgår från SLC:s Strategi 2022 som fullmäktige godkände senaste höst.

Efter ordinarie vårmöte får fullmäktige ta del av aktuella frågor och anförande av tjänstemän vid Ålands landskapsregering. Agronom Leif Franzell informerar om jordbrukspolitiken på Åland, landsbygdsutvecklare Lena Brenner berättar om den hållbara livsmedelsstrategi som har utarbetats för landskapet medan jaktförvaltare Robin Juslin informerar om skarvproblematiken på Åland. 

I samband med mötet bekantar sig även SLC:s fullmäktige med lantbruksnäringarna på Åland och besöker under onsdagen den 28 juni bland annat Ålands Trädgårdshall samt lökodling. Företags- och gårdsbesöken fortsätter under torsdagen den 29 juni då fullmäktige bekantar sig med äppelodling samt besöker Marskogens lamm.

PROGRAM:

Onsdagen den 28 juni

09.00 Fullmäktiges möte samt anföranden av landskapsregeringens representanter, Sjöfartsmuseets auditorium, Hamngatan 2, 22100 Mariehamn

12.00 Lunch, ÅSS seglarpaviljong, Sjöpromenaden, 22100 Mariehamn

13.00 Besök på Sjöfartsmuseet, guidning

14.00 – ca 17 Företags- och gårdsbesök 

     14.30 Företagsbesök hos Ålands Trädgårdshall, Ringsbölevägen 60, 22150 Jomala

     16.00 Gårdsbesök på Jon Erikssons lökodling, Mellantorp, Hammarland

Torsdagen den 29 juni

09.00  – ca 12.30 Gårdsbesök 

     9.30 Gårdsbesök hos äppelodlare Dan-Erik Daniels, Åttböle, Finström

     11.00 – ca 12.30 Marskogens lamm, Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle

Varmt välkommen!


TILLÄGGSINFORMATION: 

- Praktiska frågor om fullmäktiges möte samt medias förhandsanmälningar: 
SLC:s informatör Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

- Frågor gällande fullmäktiges ärenden:
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, tel. 050 552 5392
SLC:s t.f. verksamhetsledare Rikard Korkman, tel. 040 518 9297 eller rikard.korkman@slc.fi 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar.

Mer från SLC