Rådet för jordbruk och fisk inledde diskussionen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 11 - 12 december för att diskutera kommissionens meddelande om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt fiskemöjligheterna på Atlanten och Nordsjöområdet 2018. Ytterligare diskussionsämnen var bland annat bekämpning av afrikansk svinpest och utrensning av osunda handelsmönster. I stället för jord- och skogsbruksminister Jari Leppä deltog statssekreterare Jari Partanen i mötet.

Kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen redogjorde för meddelandet om jordbrukets och matproduktionens framtid. Medlemsländerna gav sina första kommentarer om meddelandet.  Kommissionen publicerade meddelandet den 29 november, vilket inledde en dialog om den nya jordbruksreformen. Kommissionen väntas lägga fram förslag till nya grundförordningar sommaren 2018, efter förslaget till den fleråriga budgetramen som ges ut i maj.  

Medlemsländerna ansåg att meddelandet är ett bra diskussionsunderlag och stod bakom planerna i meddelandet på bred front. Finland och flera andra länder var positiva till att medlemsländerna får större beslutanderätt och ansåg det viktigt att utbudet av åtgärder är så brett som möjligt för att åtgärderna ska gå att anpassa efter lokala omständigheter på bästa möjliga sätt. Länderna ville dock inte se att den gemensamma jordbrukspolitiken eller finansieringen av den ska föras över till den nationella nivån utan tyckte att den fortfarande ska hållas på EU-nivå. Finland underströk också förenklingen samt möjligheterna att trygga fortsatt jordbruksproduktion och livskraftiga landsbygdsområden i hela unionen.

Rådet för jordbruk och fiske enade också om fiskemöjligheterna på Nordsjön och Atlanten 2018.  Åtgärderna som ska återställa ålbeståndet var av särskilt intresse för Finland. Efter svåra förhandlingar beslutade rådet att medlemsländerna måste begränsa kommersiellt havsfiske efter ål i minst tre månaders tid på hösten 2018. Länderna åtog sig också att vidta åtgärder för att återställa ålbeståndet i insjövatten.

Vidare diskuterade medlemsländerna utrensning av osunda handelsmönster och ett eventuellt behov av en gemensam reglering på EU-nivå. Kommissionen väntas lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta på våren 2018. Ett ytterligare diskussionsämne var bekämpning av afrikansk svinpest. Att förebygga spridning av sjukdomen är en viktig prioritering för medlemsländerna och kommissionen.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458

Mer från SLC