​Regeringens proposition: ändringssökande i bygg- och miljöärenden förutsätter i fortsättningen besvärstillstånd

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt propositionen ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering enligt vilket tillämpningsområdet för förfarandet för besvärstillstånd bör utvidgas så att systemet i omfattande utsträckning tas i bruk i byggnads- och miljöärenden.

I fortsättningen ska den som har för avsikt att överklaga en förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen ansöka om besvärstillstånd. Reformen gäller inte statsrådets beslut, eftersom högsta förvaltningsdomstolen är första instans i fråga om dem.

I beslut som miljöministeriet utfärdar med stöd av miljöskyddslagen ska ändring i fortsättningen sökas hos Vasa förvaltningsdomstol och inte längre hos högsta förvaltningsdomstolen som första instans.

Besvärsskrifter i anslutning till vattenhushållningstillstånd och gemensam behandling av vattenhushållningstillstånd och miljötillstånd ska i fortsättningen sändas till Vasa förvaltningsdomstol i stället för till den myndighet som fattat beslut i ärendet.

Dessutom föreslås att besvärstillstånd i fortsättningen också ska krävas i fråga om undantagsbeslut som en förvaltningsdomstol meddelat med anledning av de arter som nämns i habitatdirektivet och fågeldirektivet. Dessa undantagsbeslut ses också över inom ramen för det lagprojekt som gäller tillhandahållande av alla tjänster över en disk.

Lagändringarna ska minska antalet avgöranden hos högsta förvaltningsdomstolen. På lång sikt frigör reformen högsta förvaltningsdomstolens resurser till att behandla t.ex. samhälleligt betydelsefulla besvärsärenden snabbare än för närvarande.

Bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Beslut (statsrådets kansli)

Mer information: 
Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi
Jari Salila, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 584, fornamn.efternamn@om.fi

Mer från SLC