Resolution: SLC:s fullmäktige vill se livsmedelsombudsman med tillräckliga befogenheter

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2017:

SLC:s fullmäktige vill se livsmedelsombudsman med tillräckliga befogenheter  

Livsmedelstryggheten får inte överlämnas åt handelskedjorna som till sin natur har som första prioritet att stärka sin egen vinst. Alla konsumenter är betjänta av en transparent livsmedelskedja, där produktionen i Finland redan har en god spårbarhet.

SLC:s fullmäktige anser att det måste finnas en rättvis värdefördelning i hela livsmedelskedjan. Prisförändringar så som kostnadsökningar i primärledet bör kunna föras vidare genom hela kedjan till förädlingsledet och handeln.

Frivilliga metoder för att balansera upp livsmedelskedjan har hittills inte gett resultat och saknar dessutom långsiktighet och stabilitet. Därför välkomnar SLC:s förbundsfullmäktige lagstiftningsåtgärder, som bör omfatta hela livsmedelskedjan. 

Under hela 2000-talet har handeln fortsatt att stärka sin ställning och förhandlingsposition på producenternas bekostnad. SLC:s fullmäktige förutsätter att livsmedelsombudsmannen ges tillräckliga befogenheter att i praktiken påtala och främja jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. 

Landskapsreformen bör stärka jordbrukarnas lokala service och minska byråkratin
Jord- och skogsbruket är en av de näringar som mest kommer att beröras av regeringens planerade landskapsreform. De nya landskapen ska fr.o.m. 1.1.2020 koordinera viktiga funktioner för primärnäringarna, bl.a. landsbygdsförvaltningen och avbytartjänsterna, livsmedelssäkerhet och djurens välbefinnande, utveckling av landsbygden samt vattentjänster och miljötjänster. 

SLC:s förbundsfullmäktige förutsätter att reformen i praktiken ger konkreta förbättringar, stärker jordbrukarnas service lokalt med minskad byråkrati som följd. Att jordbrukarnas tjänster efter landskapsreformen fungerar jämbördigt även på svenska skall vara en självklarhet. SLC kräver att man i alla landskap tillsätter kompetenta tjänstemän och organ som handhar olika delar av lantbruksföretagarnas service och inkludera lantbruksorganisationerna i dessa. 

SLC:s fullmäktige påminner om att det är avgörande att primärnäringarnas representanter själva ställer upp i kommande landskapsval för att trygga att det finns kunnande om jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar i de nya landskapen.

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Vanda, 28.11.2017

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som på sitt höstmöte bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige samt ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse för följande kalenderår.

Mer från SLC