SHM: Dröjsmålsräntan för lantbruksföretagarnas försäkringspremier sänks

Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt temporärt sänks till fyra procent. Avsikten med ändringen är att underlätta jordbrukens betalningssvårigheter.

Regeringen lämnade en regeringsproposition med förslag till lag om detta till riksdagen onsdagen den 21 juni. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2017 till utgången av 2018.

Inom jordbrukssektorn har det under de senaste åren skett oväntade förändringar som varit oberoende av lantbruksföretagarna, och dessa förändringar har lett till att gårdarnas likviditet har försvagats. Inkassering av dröjsmålsräntan till fullt belopp i nuvarande situation kan leda till att de som betalar premien försöker sänka beloppet på den arbetsinkomst som det föreskrivs om i lagen om pension för lantbruksföretagare. Detta skulle i sin tur öka utgifterna för folkpension och garantipension i framtiden. Arbetsinkomsten inverkar bl.a. på pensionsförsäkringspremierna och pensionsbeloppet.

Lantbruksföretagare och stipendiater försäkras i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för ålderdom, arbetsoförmåga, familjeförsörjares död och olycksfall i arbetet. Dessutom ansluts de till en grupplivförsäkring. I januari–februari 2017 tog Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt emot cirka 1 600 ansökningar om betalningsuppskov för försäkringspremier. Under motsvarande tid 2016 inkom ca 1 000 ansökningar.

Ytterligare information:
Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005, fornamn.efternamn@stm.fi

Mer från SLC