SHM: Sänkta avgifter för avbytarservicen för lantbruksföretagare under 2018

Regeringen vill göra det lättare för lantbruksföretagarna att orka med sitt arbete genom att föreslå en sänkning av avgifterna för avbytarservicen.

Regeringen föreslår att den kalkylerade timavgift för vikariehjälp som är bunden till lantbruksföretagarens inkomster sänks med 4,59 procent 2018. Dessutom föreslås att timavgiften för vikariehjälp på grund av organisering av verksamheten ska förbli på samma sänkta nivå som i år, dvs. 12 euro/timme.

Den regeringsroposition som gäller detta hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Propositionen med lagförslag lämnades till riksdagen torsdagen den 26 oktober. Den föreslagna lagen är temporär och avses gälla från den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018.

Genom att sänka avgiften för vikariehjälp strävar man efter att stödja företagarnas möjligheter att vara borta från arbetet även när de är sjuka eller behöver familjeledigt. En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion har rätt till vikariehjälp då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lag inte har möjlighet att sköta de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget. Av vikariehjälpen används cirka 95 procent vid arbetsoförmåga och för familjeledigheter.

Ytterligare information
Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596

Mer från SLC