Skogsägare kräver skogsbolag på omkring 12 miljoner

Helsingfors 27.03.2017, 16:49

Ekonomi

Skogsägare kräver skogsbolag på cirka tolv miljoner euro med ränta i ett mål där de anser att Stora Enso, UPM-Kymmene och andelslaget Metsäliitto Osuuskunta pressat ner priserna genom att agera som kartell 1998-2004.
Nästan 500 privata skogsägare kräver ersättningar. De enskilda anspråken rör sig mellan några tusen euro och en halv miljon.
Ursprungligen var de kärande nästan 650, men Högsta domstolen konstaterade att en del av fallen preskriberats, så tingsrätten förkastade cirka 150 ersättningskrav.
Reijo Lahtonen, som samlat ihop de kärande, säger att de som deltar för det mesta gör det av andra skäl än rent ekonomiska. Bland de kärande finns till exempel dödsbon som blivit tvungna att sälja skog av skatteskäl efter ett dödsfall och som upplever att de blivit lurade i ett tungt skede av livet.
- De har haft tårar i ögonen då de talat om hur pappa skötte skogen och hur den därför har ett enormt känslovärde, och att det sedan framkommit att någon med list och falskhet pressat ner priset, säger Lahtonen.
Marknadsdomstolen konstaterade 2009 att skogsbolagen informerat varandra om detaljer i sin affärsverksamhet och delat upp marknaden sinsemellan på ett olagligt sätt. Kartellverksamheten pågick 1997-2004.
Den pågående rättegången i Helsingfors tingsrätt handlar om huruvida kartellen påverkat priserna för just dessa skogsägare. Behandlingen av fallet pågår till mitten av juni.
Beslut om kommuner i höst

Frågan om ersättningar till olika parter på grund av virkeskartellen har stötts och blötts i åratal. I somras förkastade Helsingfors tingsrätt Forststyrelsens talan om ersättningar på 159 miljoner euro. Tingsrätten konstaterade att det inte finns bevis på att kartellen skulle ha orsakat Forststyrelsen skada med underpris på råvirke.
Forststyrelsen överklagade domen till hovrätten som ska ta ställning till fallet i ett senare skede.
I november började Helsingfors tingsrätt behandla ett fall där 32 kommuner kräver skogsbolagen på ersättningar. Kommunerna vill ha sammantaget cirka sex miljoner euro i ersättningar av Stora Enso, Metsäliitto och UPM-Kymmene. Skogsbolagen har bestridit talan och grunderna för ersättningen. Rätten ska ge sin dom i tvisten mellan kommunerna och skogsbolagen i slutet av september. (FNB)

FNB

Mer från SLC