Skogsbrukets inverkan på klimatet skapar motstridigheter

Helsingfors 23.05.2017, 15:03

Ekonomi

En stor grupp finländska skogsforskare varnar för att ökad avverkning och drivning minskar koldioxidsänkan och dämpar ökningen av kollagret i Finlands skogar. Forskarnas ståndpunkt framkommer i klimatpanelens färska rapport.
Skogsbrukets inverkan på klimatet är ändå omdebatterad. Bland annat ökningen av träbygge, som är fördelaktig för klimatet, kräver avverkning. Och användningen av trä som energikälla ersätter fossila bränslen.
Skogarnas olika användningssyften, så som virkesproduktion, funktionen som kolsänka, skogsskydd och rekreation, tävlar enligt rapporten sinsemellan.
- För tillfället diskuteras vad det ska läggas mest vikt på, säger Antti Asikainen, forskningsprofessor på Naturresursinstitutet och medlem i klimatpanelen och beredningsgruppen för rapporten.
Enligt honom tänker man mer och mer att man kan avskilja till olika områden för bevaring av skogens mångfald, virkesproduktion och rekreation. Det finns emellertid ingen enighet och åsikterna är starka.

Aktualiseras när industrin växer
Ökad avverkning har kommit upp i och med expanderingen av den finska massaindustrin. Bioproduktfabriken i Äänekoski och några andra massainvesteringar ökar förbrukningen av trä i Finland.
- Kritiken mot sulfitkokning handlar i klimatdebatten om att kolet från produkter tillverkade av massa endast stannar en kort tid bort från atmosfären innan den bränns till energi, säger Asikainen.
Delar från timmer som inte duger som sågvara samt pappersved från gallring hamnar i massakokaren. Enligt Asikainen är gallringen nödvändig.
- Om vi minskar på gallringen är följderna att vi under de kommande årtiondena inte längre har grova träd för bygge.
Problemet är ändå att den gallrade skogens volym inte når volymen för en under omloppstiden ogallrad skog, även om träden som lämnats i skogen växer snabbare. Trädbeståndets kollager blir således mindre i en gallrad skog. (FNB)

FNB

Mer från SLC