SLC: Finländskt kött är hållbart och klimatsmart!

Det har stor betydelse för miljö och klimat hur det kött som vi äter är producerat. Finländsk mat och kött har överlag många fördelar både gällande renhet, hållbarhet och ansvarsfull produktion slår Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. fast. 

– Det är skillnad på kött och kött. Från SLC ger vi det här enkla rådet till konsumenter som vill göra hållbara matval: Av hållbarhetsskäl är det enda rätta att välja finländskt kött, säger SLC:s ordförande Holger Falck.

– Förutom att vi i Finland har världens renaste mat, är vi ett av de länder som använder minst antibiotika inom djuruppfödningen. Finland kommer på andra plats efter Sverige när det gäller länder som använder minst antibiotika i EU. Våra produktionsdjur medicineras individuellt endast på basen av ordination av veterinär, aldrig rutinmässigt eller i förebyggande syfte. SLC utgår från att WWF har beaktat detta faktum i sin kommande köttguide, säger Falck. 

95 % inhemskt gräs och spannmål som djurfoder
– Det finländska jordbrukets användning av soja i djurfoder är bara fem procent. Istället använder vi inhemskt spannmål, vall, olje- och proteinväxter som djurfoder. En fortsatt ökad användning av inhemskt foder är ett medvetet mål från hela näringens sida, framhåller Johan Åberg, verksamhetsledare för SLC.  

Den finländska nöt- och fårköttsproduktion baserar sig på odling av vall, det vill säga gräs, istället för soja och majs. Mångårig gräs- och vallodling är särskilt bra för klimatet eftersom det binder kol i jorden samt minskar erosionen och näringsläckage i och med att marken är täckt med växande gröda året om. Dessutom har vi i Finland mycket goda vattentillgångar som behövs för en hållbar köttproduktion.

– När finländska kor äter gräs förvandlar de gräset till kött och mjölk. Samtidigt blir korna en del av ett naturligt kretslopp där de binder mer kol än de släpper ut. Forskare är enhälliga i att den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen är bättre för klimatet än djurhållning där kor huvudsakligen utfodras med soja och majs, påminner Åberg. 

Renaste maten
– Vintern renar marken och hämmar spridningen av växtsjukdomar. Det innebär att vi har ett avsevärt mindre behov av att använda växtskyddsmedel än i varma, sydligare länder. Dessutom sätter Finlands strikta bestämmelser om användningen av växtskyddsmedel tydliga gränser. Detta ger den finländska maten minst spår av otillåtna ämnen i europeiska jämförelser, säger Åberg. 
 
SLC har kartlagt fördelar med den finländska maten. I en konsumentkampanj, som lanserades den 26 januari, lyfter SLC fram sex goda konkreta skäl för att välja finländsk mat. Mera information om kampanjen och den finländska matens fördelar finns på http://slc.fi/valjmatfranfinland/

Tilläggsinformation: 
SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC